Date Hour Day Month Year
Thursday 15:00 13 12 2018
Stem
Ren
Ren
Yang Water
Ji
Ji
Yin Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Branch
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hidden Stems
Wu Geng Ren
Yi
Gui
Ding Wu Xin
Na Yin
Metal in the Sword
Earth on Fortress
Metal in the sea
Wood on the Plain
Flying Star 1 9 4 9
Hexagram
Water
1
7
Officer
7
Fire
7
8
Regulate
60
24
Water
1
1
Earth
2
Water
1
6
Humility
15
Location W2 E3 N2 NW2
Group Kan Kan Kun Dui
Out of Gua 4 6 8 4 6 8 4 8 9 4 6 9
Family
Qian-Kun
Kan-Li
Kan-Li
Gen-Dui
Qian-Kun
Zhen-Xun
Qian-Kun
Gen-Dui
Activates Stars 7-1 4-7 1-1 6-1
Day Basic Info
12 Officers 4 - Balance
Dong Gong x
28 Constellations 22 - Well
Yellow & Black Belt 8 - Jade Hall
Index KP1/3v1
21 / 17
Na Yin Earth on Fortress
24 Jie Qi 21 - Greater Snow
Jie Qi Start Date 2018-12-07 04:24
Jie Qi End Date 2018-12-21 22:23
Moon
6 06
QMDJ Zhi Run Yin 4
QMDJ Chai Bu Yin 4
Xuan Kong Da Gua
0-1: Kindred - Focus on Y
1-3: Kindred - Form 2
7-9: Kindred - Form 2
Day Stars
Good Bad
Auspicious Army
Brightness
Civilian Day
Duke Branch Virtue (Y)
Minister Day
Earthly Thief
Heavenly Messenger
Month Punishment
Sky Bright
Unsuccessful
Date
Hour
Day Special Info
Advancement Star
Heavenly Grace Day
Peach Blossom [Y]
No Visit Sick Days
Receiving Death Day

XKDG

He Tu

Fire
Xin/ Xun/ 2
Mao/ Dui/ 3

Metal

Rabbit

61
Sincerity

XKDG

Combo 10

Wood
Jia/ Li/ 3
Chen/ Dui/ 2

Wood

Dragon

38
Opposition

XKDG

Combo 5-15

Wood
Gui/ Zhen/ 8
Mao/ Dui/ 7

Water

Rabbit

54
Marrying
Maiden

XKDG

7 Star Robbery

Fire
Wu/ Xun/ 2
Shen/ Kan/ 6

Earth

Monkey

59
Dispersing

Stem Branch

Combination

Fire
Jia/ Kan/ 7
Xu/ Gen/ 2

Wood

Dog

39
Obstruction

Stem 7K

Branch Clash

Metal
Yi/ Qian/ 9
You/ Gen/ 4

Wood

Rooster

33
Retreat

Stem IW

Branch Clash

Fire
Gui/ Xun/ 2
You/ Gen/ 7

Water

Rooster

53
Gradual
Progress

Date: 2018-12-13
Flying Stars
SE S SW
E
3 8
8
9
4
8 4
4
5
9
1 6
6
7
2
2 7
7
8
3
4
Month
9
Year
9
Day
1
Hour
5
6 2
2
3
7
7 3
3
4
8
9 5
5
6
1
5 1
1
2
6
W
NE N NW
Date: 2018-12-13
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
3
Gen/ 6
Zhen/ 3
Nourish
8
8
Xun/ 2
Gen/ 7
Gradual Progress
4
1
Qian/ 9
Kan/ 3
Litigation
6
2
Dui/ 4
Kun/ 4
Gathering
7
4
Li/ 3
Xun/ 4
The Cauldron
9
6
Kun/ 1
Qian/ 9
Unity
2
7
Zhen/ 8
Dui/ 7
Marrying Maiden
3
9
Li/ 3
Li/ 1
Fire
5
5
Kan/ 7
Xun/ 6
Well
1
W
NE N NW
Date: 2018-12-13
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
8
Li/ 3
Gen/ 8
Travelling
9
4
Kan/ 7
Xun/ 6
Well
5
6
Dui/ 4
Qian/ 6
Eliminating
7
7
Gen/ 6
Dui/ 9
Decreasing
8
9
Kan/ 7
Li/ 9
Accomplished
1
2
Zhen/ 8
Kun/ 8
Delight
3
3
Xun/ 2
Zhen/ 9
Increasing
4
5
Qian/ 9
Li/ 7
Followship
6
1
Kun/ 1
Kan/ 7
Officer
2
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2018-12-13
SE S SW
E
SE3 Sky Horse
SW3 Robbery Sha
E2 Grand Duke
W2 Day Breaker
3 Killings
NE3 Five Ghost
Happiness Sector
Five Yellow
N2 Peach Blossom
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2018-12
SE S SW
E
SE3 Robbery Sha
S2 Month Breaker
3 Killings
W2 Peach Blossom
NE3 Sky Horse
N2 Grand Duke
Five Yellow
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2018
SE S SW
E
SE1 Year Breaker
SE3 Dragon Virtue
S2 Wu Capital
SW1 Ji Capital
SW1 Fortune Virtue
SW3 Sky Horse
E2 Peach Blossom
NE1 Annual Sha
NE1 Moon
NE2 Great Sun
Five Yellow
N2 Calamity Sha
3 Killings
N2 Five Ghost
N1 Great Moon
NW1 Grand Duke
NW3 Robbery Sha
NW3 Sun
W
NE N NW

Hours
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Gui
Gui
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Zi
Zi
Chou
Chou
Yin
Yin
Mao
Mao
Chen
Chen
Si
Si
Wu
Wu
Wei
Wei
Shen
Shen
You
You
Xu
Xu
Hai
Hai
Zi
Zi
Metal in the sea Metal in the sea Fire in Furnace Fire in Furnace Wood in Forest Wood in Forest Road Side Earth Road Side Earth Metal in the Sword Metal in the Sword Fire on Mountain Fire on Mountain Water in the Stream
9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6
24
Water
Kun/ 1
Kun/ 1
Earth
2
Wood
Li/ 3
Zhen/ 6
Bitting
21
Fire
Xun/ 2
Li/ 4
Family
37
Water
Gen/ 6
Dui/ 9
Decreasing
41
Metal
Qian/ 9
Dui/ 6
Tread
10
Wood
Zhen/ 8
Qian/ 2
Great Strength
34
Wood
Zhen/ 8
Xun/ 9
Consistency
32
Metal
Qian/ 9
Kan/ 3
Litigation
6
Water
Kun/ 1
Kan/ 7
Officer
7
Fire
Xun/ 2
Gen/ 7
Gradual Progress
53
Fire
Kan/ 7
Gen/ 2
Obstruction
39
Wood
Li/ 3
Kun/ 3
Advancement
35
Water
Gen/ 6
Zhen/ 3
Nourish
27
N2 NE1 NE3 E3 SE2 S1 S3 SW2 W2 NW1 NW1 NW3 N3
Kun Xun Xun Gen Gen Kun Zhen Li Kan Gen Dui Qian Xun
4 8 9 1 2 7 1 2 7 1 2 3 1 2 3 4 8 9 6 8 9 2 3 7 4 6 8 1 2 3 4 6 9 1 3 7 1 2 7
Qian-Kun
Zhen-Xun
Kan-Li
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Sun-Xian
Qian-Kun
Gen-Dui
Pi-Tai
Heng-Yi
Heng-Yi
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Qian-Kun
Kan-Li
Zhen-Xun
Gen-Dui
JiJi-WeiJi
Sun-Xian
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Sun-Xian
Control In
Produce In
Same
Control In
Control Out
Produce In
Produce In
Control Out
Control In
Same
Same
Produce In
Control In
1-1 8-3 3-2 4-6 4-9 9-8 2-8 7-9 7-1 6-2 6-7 1-3 8-6
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Heavenly Nobleman
Stem Combo Hour
Yang Noble
Day Punishment
Stem Clash Hour
Heavenly Officer
Happy Spirit
Day Establish
Year Breaker
Day Harm
Sky Horse
Wealth Hour
Month Breaker
Prosperity Nobleman
Three Harmony
Heavenly Nobleman
Yin Noble
Road Emptiness
Group Emptiness
Birth Hour
Road Emptiness
Group Emptiness
Day Breaker
Stem Combo Hour
Six Combo
Three Harmony
Stem Clash Hour
Heavenly Nobleman
Yang Noble
Day Punishment
8 4 6
7 9 2
3 5 1
7 3 5
6 8 1
2 4 9
6 2 4
5 7 9
1 3 8
5 1 3
4 6 8
9 2 7
4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
7 3 5
6 8 1
2 4 9
6 2 4
5 7 9
1 3 8
5 1 3
4 6 8
9 2 7
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.