Back <> All <> Qian-Kun | Kan-Li | Zhen-Xun | Gen-Dui | Pi-Tai | JiJi-WeiJi | Heng-Yi | Sun-Xian
Family Name: Gen-Dui

Parent

Father

Water
Bing Gen 6
Xu Gen 1

Fire

Dog

52
Mountain
303.750°-309.375°
NW1
1 2 3

Child

Daughter

Water
Gui Gen 6
Chou Li 8

Water

Ox

22
Beauty
50.625°-56.250°
NE3
1 2 3

Child

Daughter

Water
Ding Gen 6
Wei Xun 7

Fire

Goat

18
Poison
213.750°-219.375°
SW1
1 2 7

Child

Daughter

Water
Gui Gen 6
Hai Kun 6

Water

Pig

23
Peel
348.750°-354.375°
N1
1 3 7

Child

Daughter

Wood
Ji Li 3
You Gen 8

Earth

Rooster

56
Travelling
281.250°-286.875°
W3
2 3 7

Child

Daughter

Fire
Gui Xun 2
You Gen 7

Water

Rooster

53
Gradual
Progress
292.500°-298.125°
NW1
1 2 3

Child

Daughter

Water
Wu Kun 1
Xu Gen 6

Earth

Dog

15
Humility
309.375°-315.000°
NW2
4 6 9

Parent

Mother

Metal
Bing Dui 4
Chen Dui 1

Fire

Dragon

58
Marsh
123.750°-129.375°
SE1
4 6 9

Child

Son

Metal
Gui Dui 4
Wei Kan 8

Water

Goat

47
Trap
230.625°-236.250°
SW3
4 6 9

Child

Son

Metal
Ding Dui 4
Chou Zhen 7

Fire

Ox

17
Following
33.750°-39.375°
NE1
6 8 9

Child

Son

Metal
Gui Dui 4
Si Qian 6

Water

Snake

43
Eliminating
168.750°-174.375°
S1
4 8 9

Child

Son

Fire
Ji Kan 7
Mao Dui 8

Earth

Rabbit

60
Regulate
101.250°-106.875°
E3
4 6 8

Child

Son

Wood
Gui Zhen 8
Mao Dui 7

Water

Rabbit

54
Marrying
Maiden
112.500°-118.125°
SE1
4 6 9

Child

Son

Metal
Wu Qian 9
Chen Dui 6

Earth

Dragon

10
Tread
129.375°-135.000°
SE2
1 2 3

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.