Hour Day Month Year
13:24 22 11 2019
Ji
Ji
Yin Earth
Gui
Gui
Yin Water
Yi
Yi
Yin Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Wei/
Wei
Goat
Yin Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-11-22 13:24
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 7, Id: 716
SE Horse S SW
Supreme Yin
Xin Hero
Yi Xun 4
Snake
Ji Rice (F)
Xin Li 9
Commander
Gui Pillar
Ji Kun 2
E
Harmonies
Yi Assistant
Wu Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 2
Messenger:
Shocking Door at 2
Heaven
Ding Heart
Gui Dui 7
W
Tiger
Wu Aggressor
Ren Gen 8
Warrior
Ren Official
Geng Kan 1
Earth
Geng Grass
Ding Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 7, Id: 716
SE Horse S SW
Hu Chang
Yue Sheng
Long Fan
Xiang Zuo
E
Ri Sheng
Chart Id : 716
Xing Sheng
Quan Yi
San Qi Zhi
Zhu Tou
W
Qi Ge
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.