Hour Day Month Year
15:17 18 01 2020
Jia
Jia
Yang Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Ding
Ding
Yin Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Chou/
Chou
Ox
Yin Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2020-01-18 15:17
Yang Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 7, Id: 261
SE S SW
Warrior
Yi Assistant
Yi Xun 4
Earth
Ren Hero
Ren Li 9
Heaven
Ding Rice (F)
Ding Kun 2
E
Tiger
Bing Aggressor
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 7
Messenger:
Shocking Door at 7
Commander
Geng Pillar
Geng Dui 7
W
Horse
Harmonies
Xin Official
Xin Gen 8
Supreme Yin
Gui Grass
Gui Kan 1
Snake
Ji Heart
Ji Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 7, Id: 261
SE S SW
Ri Wang
E
Yue Wang
Chart Id : 261
Zhan Ge
Fei Gong
Fu Gong
W
Horse
Hu Dun
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.