Hour Day Month Year
07:46 29 05 2020
Jia
Jia
Yang Wood
Ren
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Geng
Geng
Yang Metal
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Si
Si
Snake
Yin Fire
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-05-29 07:46
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 6, Id: 101
SE S SW
Tiger
Geng Assistant
Geng Xun 4
Warrior
Bing Hero
Bing Li 9
Earth
Wu Rice (F)
Wu Kun 2
E
Harmonies
Ji Aggressor
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 6
Messenger:
Open Door at 6
Heaven
Gui Pillar
Gui Dui 7
W
Horse
Supreme Yin
Ding Official
Ding Gen 8
Snake
Yi Grass
Yi Kan 1
Commander
Ren Heart
Ren Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 6, Id: 101
SE S SW
Zhan Ge
Yue Sheng
E
Shen Jia
Chart Id : 101
W
Horse
Zhen Zha
Xing Shi
San Qi Zhi
Xing Mu
Long Dun
Ri Wang
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.