Hour Day Month Year
17:07 22 02 2019
Yi
Yi
Yin Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
You/
You
Rooster
Yin Metal
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-02-22 17:07
Chai Bu: Yang Ju 3, Fu Tou - 庚 at 5, Id: 142
SE S Void Void SW
Earth
Ji/ Assistant
Birth
Ji Xun 4
Heaven
Ding/ Hero
Injury
Ding Li 9
Commander
Yi/ Geng/ Rice (F)
Delusion
Yi Geng Kun 2
Horse
E
Warrior
Wu/ Aggressor
Rest
Wu Zhen 3
Commander:
Fowl at 2
Messenger:
Death at 6
Snake
Ren/ Pillar
View
Ren Dui 7
W
Tiger
Gui/ Official
Open
Gui Gen 8
Harmonies
Bing/ Grass
Shocking
Bing Kan 1
Supreme Yin
Xin/ Heart
Death
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 3, Fu Tou - 庚 at 5, Id: 142
SE S Void Void SW
Xing Wang
Xiang Zuo
Quan Yi
Zhan Ge
Qi Ge
Fei Gong
Fu Gong
Ri Mu
Horse
E
Wu Xing
Chart Id : 142
W
Yue Shi
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.