Hour Day Month Year
00:24 26 06 2019
Jia
Jia
Yang Wood
Jia
Jia
Yang Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-06-26 00:24
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 9, Id: 1021
SE Void S SW
Void
Snake
Gui Assistant
Gui Xun 4
Commander
Wu Hero
Wu Li 9
Heaven
Bing Rice (F)
Bing Kun 2
Horse
E
Supreme Yin
Ding Aggressor
Ding Zhen 3
Commander:
Hero at 9
Messenger:
View at 9
Earth
Geng Pillar
Geng Dui 7
W
Harmonies
Ji Official
Ji Gen 8
Tiger
Yi Grass
Yi Kan 1
Warrior
Xin Heart
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 9, Id: 1021
SE Void S SW
Void
Gui Xing
Yue Shi
Horse
E
Shen Jia
Chart Id : 1021
Zhan Ge
W
Long Dun
Ri Wang
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.