Hour Day Month Year
21:55 05 12 2022
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Date: 2022-12-05 21:55
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 7, Id: 648
SE S Void Void SW
Earth
Ji Grass
Bing Xun 4
Warrior
Xin Official
Geng Li 9
Tiger
Yi Aggressor
Wu Kun 2
E
Heaven
Gui Heart
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 8
Messenger:
Shocking Door at 9
Harmonies
Bing Assistant
Ren Dui 7
W
Horse
Commander
Ren Pillar
Xin Gen 8
Snake
Wu Rice (F)
Ji Kan 1
Supreme Yin
Geng Hero
Gui Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 7, Id: 648
SE S Void Void SW
Gui Jia
Xin Xing
Yun Dun
Ri Mu
E
Chart Id : 648
Die Xue
Xiu Zha
Quan Yi
San Qi Zhi
W
Horse
Xing Zhi
Da Ge
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.