Hour Day Month Year
21:45 23 06 2024
Gui
Gui
Yin Water
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Jia
Jia
Yang Wood
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-06-23 21:45
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 7, Id: 720
SE S SW
Harmonies
Yi Assistant
Yi Xun 4
Supreme Yin
Xin Hero
Xin Li 9
Snake
Ji Rice (F)
Ji Kun 2
Horse
E
Tiger
Wu Aggressor
Wu Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 7
Messenger:
Shocking Door at 7
Commander
Gui Pillar
Gui Dui 7
W
Warrior
Ren Official
Ren Gen 8
Earth
Geng Grass
Geng Kan 1
Heaven
Ding Heart
Ding Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 7, Id: 720
SE S SW
Xin Xing
Ji Xing
Horse
E
Wu Xing
Chart Id : 720
W
Zhan Ge
San Qi Zhi
NE Void N Void NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.