Hour Day Month Year
03:13 21 05 2018
Jia
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Ding
Ding
Yin Fire
Wu
Wu
Yang Earth
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Chou/
Chou
Ox
Yin Earth
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-05-21 03:13
Chai Bu: Yang Ju 5, Fu Tou - 癸 at 1, Id: 291
SE S SW
Harmonies
Yi/ Assistant
Delusion
Yi Xun 4
Tiger
Ren/ Hero
View
Ren Li 9
Warrior
Ding/ Wu/ Rice (F)
Death
Ding Wu Kun 2
E Void
Supreme Yin
Bing/ Aggressor
Injury
Bing Zhen 3
Commander:
Grass at 1
Messenger:
Rest at 1
Earth
Geng/ Pillar
Shocking
Geng Dui 7
W
Void
Snake
Xin/ Official
Birth
Xin Gen 8
Commander
Gui/ Grass
Rest
Gui Kan 1
Heaven
Ji/ Heart
Open
Ji Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 5, Fu Tou - 癸 at 1, Id: 291
SE S SW
Ri Wang
E Void
Yue Wang
Chart Id : 291
Zhan Ge
W
Void
Hu Dun
NE N Horse NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.