Hour Day Month Year
09:16 25 02 2024
Ji
Ji
Yin Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Bing
Bing
Yang Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Si
Si
Snake
Yin Fire
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-02-25 09:16
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 3, Id: 126
SE Horse S SW
Commander
Wu Aggressor
Ji Xun 4
Snake
Ji Assistant
Ding Li 9
Supreme Yin
Ding Hero
Yi Kun 2
E
Heaven
Gui Official
Wu Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 4
Messenger:
Injury Door at 8
Harmonies
Yi Rice (F)
Ren Dui 7
W
Earth
Bing Grass
Gui Gen 8
Warrior
Xin Heart
Bing Kan 1
Tiger
Ren Pillar
Xin Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 3, Id: 126
SE Horse S SW
E
Chart Id : 126
Xiu Zha
Hu Dun
San Qi Zhi
Fu Ge
Ri Zhi
W
Yue Shi
NE Void N Void NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.