Hour Day Month Year
02:42 10 08 2022
Ding
Ding
Yin Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Ren
Ren
Yang Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Date: 2022-08-10 02:42
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 1, Id: 614
SE Horse Void S SW
Void
Supreme Yin
Ren Pillar
Bing Xun 4
Snake
Gui Heart
Geng Li 9
Commander
Ji Grass
Wu Kun 2
E
Harmonies
Wu Rice (F)
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Grass at 5
Messenger:
Rest Door at 7
Heaven
Xin Official
Ren Dui 7
W
Tiger
Geng Hero
Xin Gen 8
Warrior
Bing Assistant
Ji Kan 1
Earth
Yi Aggressor
Gui Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 1, Id: 614
SE Horse Void S SW
Void
Ren Xing
Xiang Zuo
Ji Xing
E
Wu Xing
Chart Id : 614
W
Geng Xing
Die Xue
Quan Yi
Xing Zhi
Chong Zha
Gui Dun
San Qi Zhi
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.