Hour Day Month Year
00:31 24 04 2019
Wu
Wu
Yang Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
Chen/
Chen
Dragon
Yang Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-04-24 00:31
Chai Bu: Yang Ju 8, Fu Tou - 庚 at 1, Id: 445
SE Horse S Void Void SW
Supreme Yin
Ren/ Aggressor
Shocking
Gui Xun 4
Harmonies
Gui/ Assistant
Open
Ji Li 9
Tiger
Ji/ Hero
Rest
Xin Ding Kun 2
E
Snake
Wu/ Official
Death
Ren Zhen 3
Commander:
Grass at 8
Messenger:
Rest at 5
Warrior
Xin/ Ding/ Rice (F)
Birth
Yi Dui 7
W
Commander
Geng/ Grass
View
Wu Gen 8
Heaven
Bing/ Heart
Delusion
Geng Kan 1
Earth
Yi/ Pillar
Injury
Bing Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 8, Fu Tou - 庚 at 1, Id: 445
SE Horse S Void Void SW
Ren Xing
Yu Nu
Ji Xing
E
Wu Xing
Chart Id : 445
Xing Sheng
Hu Chang
W
Geng Xing
Fu Gong
Die Xue
Yue Shi
Quan Yi
Ying Bai
Xing Zhi
Ri Shi
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.