Hour Day Month Year
09:50 01 02 2023
Xin
Xin
Yin Metal
Geng
Geng
Yang Metal
Gui
Gui
Yin Water
Ren
Ren
Yang Water
Si
Si
Snake
Yin Fire
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Date: 2023-02-01 09:50
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 318
SE S Void Void SW
Heaven
Gui Rice (F)
Bing Xun 4
Commander
Ji Pillar
Xin Li 9
Snake
Wu Heart
Gui Kun 2
Horse
E
Earth
Xin Hero
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 9
Messenger:
Shocking Door at 2
Supreme Yin
Ren Grass
Ji Dui 7
W
Warrior
Bing Assistant
Geng Gen 8
Tiger
Ding Aggressor
Ren Kan 1
Harmonies
Geng Official
Wu Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 318
SE S Void Void SW
Tian Jia
Gui Xing
Horse
E
Chart Id : 318
W
Ying Bai
Xing Zhi
Fu Gong
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.