Hour Day Month Year
17:41 17 08 2019
Ding
Ding
Yin Fire
Bing
Bing
Yang Fire
Ren
Ren
Yang Water
Ji
Ji
Yin Earth
You/
You
Rooster
Yin Metal
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-08-17 17:41
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 2, Id: 814
SE S Void Void SW
Earth
Yi Heart
Ji Xun 4
Warrior
Ren Grass
Gui Li 9
Tiger
Ding Official
Xin Kun 2
Horse
E
Heaven
Bing Pillar
Geng Zhen 3
Commander:
Rice at 8
Messenger:
Death at 8
Harmonies
Geng Aggressor
Bing Dui 7
W
Commander
Xin Rice (F)
Ding Gen 8
Snake
Gui Hero
Ren Kan 1
Supreme Yin
Ji Assistant
Yi Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 2, Id: 814
SE S Void Void SW
Chong Zha
Di Dun
Gui Dun
Feng Dun
Ri Wang
San Qi Zhi
Quan Yi
Horse
E
Yue Wang
Tian Jia
Ying Bai
Chart Id : 814
Qi Ge
Tai Huo
W
Yu Nu
Xiang Zuo
Ren Jia
Di Jia
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.