Hour Day Month Year
12:47 29 05 2023
Bing
Bing
Yang Fire
Ding
Ding
Yin Fire
Ding
Ding
Yin Fire
Gui
Gui
Yin Water
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Si
Si
Snake
Yin Fire
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-05-29 12:47
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 6, Id: 103
SE Horse S Void Void SW
Heaven
Gui Pillar
Geng Xun 4
Commander
Ren Heart
Bing Li 9
Snake
Yi Grass
Wu Kun 2
E
Earth
Wu Rice (F)
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 9
Messenger:
Open Door at 8
Supreme Yin
Ding Official
Gui Dui 7
W
Warrior
Bing Hero
Ding Gen 8
Tiger
Geng Assistant
Yi Kan 1
Harmonies
Ji Aggressor
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 6, Id: 103
SE Horse S Void Void SW
Gui Xing
Long Fan
Xiang Zuo
Long Zou
Ri Mu
E
Wu Xing
Chart Id : 103
Xing Sheng
Zhu Tou
W
Yu Nu
Yue Shi
Qi Ge
Gui Jia
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.