Hour Day Month Year
11:25 22 06 2021
Jia
Jia
Yang Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Jia
Jia
Yang Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-06-22 11:25
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 9, Id: 691
SE Void S SW
Void
Snake
Yi Assistant
Yi Xun 4
Commander
Xin Hero
Xin Li 9
Heaven
Ji Rice (F)
Ji Kun 2
E
Supreme Yin
Wu Aggressor
Wu Zhen 3
Commander:
Heavenly Hero at 9
Messenger:
View Door at 9
Earth
Gui Pillar
Gui Dui 7
W
Harmonies
Ren Official
Ren Gen 8
Tiger
Geng Grass
Geng Kan 1
Warrior
Ding Heart
Ding Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 9, Id: 691
SE Void S SW
Void
Xin Xing
Ji Xing
E
Wu Xing
Chart Id : 691
W
Zhan Ge
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.