Hour Day Month Year
22:36 13 05 2021
Ji
Ji
Yin Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Gui
Gui
Yin Water
Xin
Xin
Yin Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Si
Si
Snake
Yin Fire
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-05-13 22:36
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 1, Id: 396
SE S SW
Supreme Yin
Gui Aggressor
Ding Xun 4
Harmonies
Ding Assistant
Geng Li 9
Tiger
Geng Hero
Ren Kun 2
E
Snake
Ji Official
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Grass at 8
Messenger:
Rest Door at 6
Warrior
Ren Rice (F)
Wu Dui 7
W
Commander
Xin Grass
Ji Gen 8
Heaven
Yi Heart
Xin Kan 1
Earth
Wu Pillar
Yi Qian 6
NE Void N Void Horse NW
Structure
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 1, Id: 396
SE S SW
Gui Xing
She Jiao
Gui Jia
Qi Ge
Fu Ge
Tai Huo
E
Chart Id : 396
Die Xue
W
Long Dun
Yun Dun
Quan Yi
San Qi Zhi
Long Zou
NE Void N Void Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.