Hour Day Month Year
12:09 15 07 2024
Ren
Ren
Yang Water
Geng
Geng
Yang Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-07-15 12:09
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 979
SE S SW
Commander
Ji Pillar
Ren Xun 4
Heaven
Geng Heart
Yi Li 9
Earth
Bing Grass
Ding Kun 2
Void
E
Snake
Ding Rice (F)
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 4
Messenger:
Shocking Door at 8
Warrior
Wu Official
Ji Dui 7
W Void
Horse
Supreme Yin
Yi Hero
Wu Gen 8
Harmonies
Ren Assistant
Bing Kan 1
Tiger
Gui Aggressor
Geng Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 979
SE S SW
Qi Ge
Void
E
Zhu Tou
Chart Id : 979
W Void
Horse
Ri Shi
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.