Hour Day Month Year
21:45 24 09 2021
Ding
Ding
Yin Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Ding
Ding
Yin Fire
Xin
Xin
Yin Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Hai
Hai
Pig
Yin Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-09-24 21:45
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 2, Id: 744
SE Horse S SW
Harmonies
Ji Aggressor
Wu Xun 4
Supreme Yin
Wu Assistant
Ren Li 9
Snake
Ren Hero
Geng Kun 2
Void
E
Tiger
Gui Official
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 7
Messenger:
Death Door at 8
Commander
Geng Rice (F)
Ding Dui 7
W Void
Warrior
Xin Grass
Gui Gen 8
Earth
Bing Heart
Xin Kan 1
Heaven
Ding Pillar
Bing Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 2, Id: 744
SE Horse S SW
Void
E
Chart Id : 744
Xiang Zuo
Qi Ge
Ri Zhi
W Void
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.