Hour Day Month Year
03:43 06 08 2021
Geng
Geng
Yang Metal
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-08-06 03:43
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 8, Id: 567
SE S Void Void SW
Earth
Ding Assistant
Ding Xun 4
Warrior
Ji Hero
Ji Li 9
Tiger
Yi Rice (F)
Yi Kun 2
Horse
E
Heaven
Bing Aggressor
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 8
Messenger:
Birth Door at 2
Harmonies
Xin Pillar
Xin Dui 7
W
Commander
Geng Official
Geng Gen 8
Snake
Wu Grass
Wu Kan 1
Supreme Yin
Ren Heart
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 8, Id: 567
SE S Void Void SW
Chong Zha
Gui Dun
San Qi Zhi
Ri Shi
Ri Mu
Horse
E
Chart Id : 567
W
Geng Xing
Zhan Ge
Fei Gong
Fu Gong
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.