Hour Day Month Year
08:59 23 05 2022
Ren
Ren
Yang Water
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Ren
Ren
Yang Water
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Si
Si
Snake
Yin Fire
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Date: 2022-05-23 08:59
Yang Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 1, Id: 449
SE S SW
Snake
Wu Official
Gui Xun 4
Supreme Yin
Ren Aggressor
Ji Li 9
Harmonies
Gui Assistant
Xin Kun 2
Void
E
Commander
Geng Grass
Ren Zhen 3
Commander:
Heavenly Grass at 3
Messenger:
Rest Door at 9
Tiger
Ji Hero
Yi Dui 7
W Void
Horse
Heaven
Bing Heart
Wu Gen 8
Earth
Yi Pillar
Geng Kan 1
Warrior
Xin Rice (F)
Bing Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 1, Id: 449
SE S SW
She Jiao
Void
E
Fu Ge
Chart Id : 449
W Void
Horse
Die Xue
Quan Yi
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.