Hour Day Month Year
04:06 12 08 2020
Ren
Ren
Yang Water
Ding
Ding
Yin Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-08-12 04:06
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 2, Id: 819
SE Horse S Void Void SW
Warrior
Ren Grass
Ji Xun 4
Tiger
Ding Official
Gui Li 9
Harmonies
Geng Aggressor
Xin Kun 2
E
Earth
Yi Heart
Geng Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 1
Messenger:
Death Door at 3
Supreme Yin
Ji Assistant
Bing Dui 7
W
Heaven
Bing Pillar
Ding Gen 8
Commander
Xin Rice (F)
Ren Kan 1
Snake
Gui Hero
Yi Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 2, Id: 819
SE Horse S Void Void SW
Ren Xing
Xing Wang
Zhu Tou
Fu Gong
E
Ri Sheng
Chart Id : 819
W
Tian Jia
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.