Hour Day Month Year
08:23 28 09 2023
Wu
Wu
Yang Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Gui
Gui
Yin Water
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-09-28 08:23
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 4, Id: 725
SE S Void Void SW
Commander
Wu Assistant
Wu Xun 4
Heaven
Ren Hero
Ren Li 9
Earth
Geng Rice (F)
Geng Kun 2
E
Snake
Ji Aggressor
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Assistant at 4
Messenger:
Delusion Door at 9
Warrior
Ding Pillar
Ding Dui 7
W
Supreme Yin
Gui Official
Gui Gen 8
Harmonies
Xin Grass
Xin Kan 1
Tiger
Bing Heart
Bing Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 4, Id: 725
SE S Void Void SW
Zhan Ge
Qi Ge
Ri Mu
E
Chart Id : 725
Xing Sheng
W
Yue Mu
NE N Horse NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.