Hour Day Month Year
19:33 27 01 2021
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Liu Ren Info
Day 乙 亥
Void 申, 酉
Month General
Hour
Age 0
Life Palace 辛 丑
Male Annual Luck 乙 丑
Female Annual Luck 癸 酉
Message Heaven General Stem Branch Six Relations
Initial Polaris
xx Shen xx 申 Officer
Middle Bird
Jia Xu 甲 戌 Wealth
Final Nobleman
Bing Zi 丙 子 Parents
Date: 2021-01-27 19:33
Wei 未
Dragon
Si 巳
Shen 申
Polaris
Wu 午
You 酉
Harmony
Wei 未
Xu 戌
Bird
Shen 申
Wu 午
Sky
Chen 辰
Hai 亥
Snake
You 酉
Si 巳
Tiger
Mao 卯
Zi 子
Nobleman
Xu 戌
Chen 辰
Norm
Yin 寅
Mao 卯
Warrior
Chou 丑
Yin 寅
Moon
Zi 子
Chou 丑
Queen
Hai 亥
Four Readings
Warrior
Queen
Polaris
Sky
Brothers
Wealth
Officer
Children
Mao Mao
Chou Chou
Chou Chou
Hai Hai
Shen Shen
Wu Wu
Wu Wu
Yi Yi
4 3 2 1
Ke Ke Zei
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.
Spirits
General Yang Yin
Nobleman
Snake
Bird
Harmony
Polaris
Dragon
Sky
Tiger
Norm
Warrior
Moon
Queen
12 Stages of Life
Wu Birth
Si Bathing
Chen Dressing Up
Mao Officer Post
Yin Prime
Chou Decline
Zi Sick
Hai Death
Xu Buried
You Exhausting
Shen Embryo
Wei Developing
Hour Stars
Wealth
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.