Hour Day Month Year
12:24 01 12 2021
Wu
Wu
Yang Earth
Gui
Gui
Yin Water
Ji
Ji
Yin Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Liu Ren Info
Day 癸 未
Void 申, 酉
Month General
Hour
Age 0
Life Palace 壬 寅
Male Annual Luck 乙 丑
Female Annual Luck 癸 酉
Message Heaven General Stem Branch Six Relations
Initial Bird
Ji Mao 己 卯 Children
Middle Sky
Yi Hai 乙 亥 Brothers
Final Moon
Gui Wei 癸 未 Ghost
Date: 2021-12-01 12:24
Chou 丑
Polaris
Si 巳
Yin 寅
Harmony
Wu 午
Mao 卯
Bird
Wei 未
Chen 辰
Snake
Shen 申
Zi 子
Dragon
Chen 辰
Si 巳
Nobleman
You 酉
Hai 亥
Sky
Mao 卯
Wu 午
Queen
Xu 戌
Xu 戌
Tiger
Yin 寅
You 酉
Norm
Chou 丑
Shen 申
Warrior
Zi 子
Wei 未
Moon
Hai 亥
Four Readings
Sky
Bird
Nobleman
Norm
Brothers
Children
Wealth
Parents
Hai Hai
Mao Mao
Mao Mao
Wei Wei
Si Si
You You
You You
Gui Gui
4 3 2 1
Ke Ke
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.
Spirits
General Yang Yin
Nobleman
Snake
Bird
Harmony
Polaris
Dragon
Sky
Tiger
Norm
Warrior
Moon
Queen
12 Stages of Life
Mao Birth
Yin Bathing
Chou Dressing Up
Zi Officer Post
Hai Prime
Xu Decline
You Sick
Shen Death
Wei Buried
Wu Exhausting
Si Embryo
Chen Developing
Hour Stars
Wealth
Stem Combo
Six Combo
Hour Harms Day Stem
Stem Clash
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.