Date Hour Day Month Year
Friday 15:48 24 03 2017
Stem
Jia/
Jia
Yang Wood
Geng/
Geng
Yang Metal
Gui/
Gui
Yin Water
Ding/
Ding
Yin Fire
Branch
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
You/
You
Rooster
Yin Metal
Na Yin
Water in the Spring
Gold in Jewellery
Gold Foil Metal
Fire on the Slope
Flying Star 3 2 7 1
Hexagram
Wood
Li/ 3
Kan/ 9
Not Yet
Accomplished
64
Metal
Qian/ 9
Kun/ 9
Stagnation
12
Wood
Zhen/ 8
Dui/ 7
Marrying
Maiden
54
Metal
Dui/ 4
Gen/ 9
Influence
31
Group Li Qian Dui Dui
Out of Gua 2 3 7 1 3 7 4 6 9 4 6 9
Family
JiJi-WeiJi
Pi-Tai
Zhen-Xun
Gen-Dui
Sun-Xian
Activates Stars 7-3 1-9 4-8 6-4
Day Basic Info
12 Officers 8 - Danger
Dong Gong x
28 Constellations 9 - Ox
Yellow & Black Belt 9 - Heavenly Jail
Index KP1 -58 %
Na Yin Gold in Jewellery
24 Jie Qi 4 - Spring Equinox
Jie Qi Start Date 2017-03-20 10:30
Jie Qi End Date 2017-04-04 14:24
Moon
27 27/
QMDJ Zhi Run Yang 3
QMDJ Chai Bu Yang 3
Xuan Kong Da Gua
1-3: Kindred - Form 1
7-9: Kindred - Focus on M
9-11: Kindred - Form 1
15-17: Kindred - Focus on M
Day Stars
Good Bad
Month Emptiness
Six Combo
Bright Star
Brightness
Gold Hall
Greater Red Embrace
Subsided Army
Heavenly Depression
Destructive
Near Abandonment
Four Abandonment
Golden God Geng - Year
Date
Hour
Day Special Info
Heavenly Grace Day
Ten Spiritual Days
Nine Earth Ghost Day
Monthly Annual Sha Days

XKDG

He Tu

Metal
Ren/ Dui/ 4
Xu/ Kun/ 4

Water

Dog

45
Gathering

XKDG

Combo 10

Water
Jia/ Kun/ 1
Zi/ Kun/ 1

Wood

Rat

2
Earth

XKDG

Combo 5-15

Water
Gui/ Gen/ 6
Hai/ Kun/ 6

Water

Pig

23
Peel

XKDG

7 Star Robbery

Water
Geng/ Kun/ 1
Chen/ Qian/ 9

Metal

Dragon

11
Unity

Stem Branch

Combination

Water
Yi/ Kun/ 1
Mao/ Dui/ 4

Wood

Rabbit

19
Arriving

Stem 7K

Branch Clash

Metal
Bing/ Dui/ 4
Chen/ Dui/ 1

Fire

Dragon

58
Marsh

Stem IW

Branch Clash

Wood
Jia/ Li/ 3
Chen/ Dui/ 2

Wood

Dragon

38
Opposition

Date: 2017-03-24
Flying Stars
SE S SW
E
6 9
1
2
2 5
6
7
4 7
8
9
5 8
9
1
7
Month
1
Year
2
Day
3
Hour
9 3
4
5
1 4
5
6
3 6
7
8
8 2
3
4
W
NE N NW
Date: 2017-03-24
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
6
Xun/ 2
Qian/ 8
Small Livestock
4
2
Li/ 3
Kun/ 3
Advancement
9
4
Kun/ 1
Xun/ 2
Rising
2
5
Zhen/ 8
Dui/ 7
Marrying Maiden
3
7
Dui/ 4
Dui/ 1
Marsh
5
9
Dui/ 4
Li/ 2
Reform
7
1
Gen/ 6
Kan/ 2
Bliss
8
3
Kan/ 7
Zhen/ 4
Beginning
1
8
Qian/ 9
Gen/ 4
Retreat
6
W
NE N NW
Date: 2017-03-24
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
9
Kun/ 1
Li/ 3
Dimming Light
2
5
Dui/ 4
Kan/ 8
Trap
7
7
Li/ 3
Dui/ 2
Opposition
9
8
Kan/ 7
Gen/ 2
Obstruction
1
1
Zhen/ 8
Kan/ 4
Relief
3
3
Zhen/ 8
Zhen/ 1
Thunder
5
4
Qian/ 9
Xun/ 8
Meeting
6
6
Gen/ 6
Qian/ 4
Big Livestock
8
2
Xun/ 2
Kun/ 2
Observation
4
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2017-03-24
SE S SW
E
SE1 Day Breaker
SW3 Sky Horse
E2 Peach Blossom
Five Yellow
3 Killings
N2 Five Ghost
NW1 Grand Duke
NW3 Robbery Sha
Happiness Sector
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2017-03
SE S SW
E
SE3 Sky Horse
SW3 Robbery Sha
Five Yellow
E2 Grand Duke
W2 Month Breaker
3 Killings
N2 Peach Blossom
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2017
SE S SW
E
SE3 Annual Sha
SE3 Five Ghost
SE1 Dragon Virtue
Five Yellow
S2 Fortune Virtue
S2 Peach Blossom
SW3 Wu Capital
E2 Year Breaker
E2 Calamity Sha
3 Killings
E2 Great Moon
W2 Grand Duke
W2 Ji Capital
NE3 Robbery Sha
N2 Moon
NW1 Sun
NW3 Sky Horse
NW1 Great Sun
W
NE N NW

Hours
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Bing/
Bing
Ding/
Ding
Wu/
Wu
Ji/
Ji
Geng/
Geng
Xin/
Xin
Ren/
Ren
Gui/
Gui
Jia/
Jia
Yi/
Yi
Bing/
Bing
Ding/
Ding
Wu/
Wu
Zi/
Zi
Chou/
Chou
Yin/
Yin
Mao/
Mao
Chen/
Chen
Si/
Si
Wu/
Wu
Wei/
Wei
Shen/
Shen
You/
You
Xu/
Xu
Hai/
Hai
Zi/
Zi
Water in the Stream Water in the Stream Earth on Fortress Earth on Fortress White Molten Metal White Molten Metal Wood of Willow Wood of Willow Water in the Spring Water in the Spring Earth on the House Earth on the House Lightning Fire
4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
Water
Gen/ 6
Zhen/ 3
Nourish
27
Metal
Dui/ 4
Zhen/ 7
Following
17
Wood
Zhen/ 8
Li/ 6
Abundance
55
Fire
Kan/ 7
Dui/ 8
Regulate
60
Water
Kun/ 1
Qian/ 9
Unity
11
Wood
Li/ 3
Qian/ 7
Great Reward
14
Fire
Xun/ 2
Xun/ 1
Wind
57
Metal
Dui/ 4
Kan/ 8
Trap
47
Wood
Li/ 3
Kan/ 9
Not Yet Accomplished
64
Metal
Qian/ 9
Gen/ 4
Retreat
33
Water
Gen/ 6
Gen/ 1
Mountain
52
Wood
Zhen/ 8
Kun/ 8
Delight
16
Fire
Kan/ 7
Zhen/ 4
Beginning
3
Xun Zhen Kan Kan Kun Qian Xun Dui Li Qian Gen Zhen Kan
1 2 7 6 8 9 4 6 8 4 6 8 4 8 9 1 3 7 1 2 7 4 6 9 2 3 7 1 3 7 1 2 3 6 8 9 4 6 8
Heng-Yi
Sun-Xian
Zhen-Xun
Gen-Dui
Kan-Li
Zhen-Xun
Kan-Li
Gen-Dui
Pi-Tai
Qian-Kun
Kan-Li
Zhen-Xun
Kan-Li
Gen-Dui
JiJi-WeiJi
Pi-Tai
Sun-Xian
Gen-Dui
Qian-Kun
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Produce Out
Same
Control Out
Control In
Produce Out
Control Out
Control In
Same
Control Out
Same
Produce Out
Control Out
Control In
8-6 8-4 3-8 4-7 9-1 9-3 2-2 7-4 7-3 6-9 6-6 1-8 8-7
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Stem Clash Hour
Heavenly Nobleman
Yang Noble
Three Harmony
Group Emptiness
Nobleman at Heavens Gate
Six Combo
Group Emptiness
Year Breaker
Day Breaker
Birth Hour
Heavenly Officer
Prosperity Nobleman
Three Harmony
Road Emptiness
Heavenly Nobleman
Road Emptiness
Day Punishment
Yin Noble
Sky Horse
Wealth Hour
Nobleman at Heavens Gate
Stem Combo Hour
Month Breaker
Day Harm
Day Establish
Happy Spirit
Stem Clash Hour
3 8 1
2 4 6
7 9 5
4 9 2
3 5 7
8 1 6
5 1 3
4 6 8
9 2 7
6 2 4
5 7 9
1 3 8
7 3 5
6 8 1
2 4 9
8 4 6
7 9 2
3 5 1
9 5 7
8 1 3
4 6 2
1 6 8
9 2 4
5 7 3
2 7 9
1 3 5
6 8 4
3 8 1
2 4 6
7 9 5
4 9 2
3 5 7
8 1 6
5 1 3
4 6 8
9 2 7
6 2 4
5 7 9
1 3 8
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.

Copyright @ 2014-2016 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.