Date Hour Day Month Year
Monday 15:26 23 07 2018
Stem
Bing
Bing
Yang Fire
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Branch
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hidden Stems
Wu Geng Ren
Gui Wu Yi
Ding Ji Yi
Ding Wu Xin
Na Yin
Fire on the Slope
Earth in the Sand
Fire in Heaven
Wood on the Plain
Flying Star 7 8 9 9
Hexagram
Wood
8
4
Relief
40
Metal
4
1
Marsh
58
Water
1
2
Rising
46
Water
1
6
Humility
15
Location SW3 SE1 SW2 NW2
Group Zhen Dui Zhen Dui
Out of Gua 6 8 9 4 6 9 6 8 9 4 6 9
Family
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Gen-Dui
Pi-Tai
Heng-Yi
Qian-Kun
Gen-Dui
Activates Stars 7-8 4-4 2-1 6-1
Day Basic Info
12 Officers 10 - Receive
Dong Gong
**
28 Constellations 19 - Net
Yellow & Black Belt 7 - White Tiger
Index KP1 -28 %
Na Yin Earth in the Sand
24 Jie Qi 12 - Greater Heat
Jie Qi Start Date 2018-07-22 21:01
Jie Qi End Date 2018-08-07 13:25
Moon
11 11/
QMDJ Zhi Run Yin 1
QMDJ Chai Bu Yin 1
Xuan Kong Da Gua
3-5: Combo of 5 - Form 2 - Produce Out
9-11: Combo of 5 - Form 2 - Produce Out
17-19: Combo of 5 - Form 2 - Produce Out
19-21: Combo of 5 - Focus on D - Produce Out
Day Stars
Good Bad
Greater Red Embrace
Heavenly Horse
Heavenly Noble
Minister Day
Universal Protection
Eight Seats
Four Major Graves
Heaven and Earth Axis
Heaven and Earth Shifting Sha
Heavenly Bat
Lonely Fire Bing (Year)
Sky Bright
Sky Dog Day Hour
Wilderness
Date
Hour
Day Special Info
Ten Spiritual Days
Year Breaker

XKDG

He Tu

Metal
Wu/ Qian/ 9
Chen/ Dui/ 6

Earth

Dragon

10
Tread

XKDG

Combo 10

Water
Ding/ Gen/ 6
Mao/ Dui/ 9

Fire

Rabbit

41
Decreasing

XKDG

Combo 5-15

Water
Yi/ Kun/ 1
Mao/ Dui/ 4

Wood

Rabbit

19
Arriving

XKDG

7 Star Robbery

Fire
Ren/ Xun/ 2
Wu/ Xun/ 1

Water

Horse

57
Wind

Stem Branch

Combination

Wood
Xin/ Zhen/ 8
You/ Gen/ 3

Metal

Rooster

62
Lesser
Exceeding

Stem 7K

Branch Clash

Metal
Ren/ Dui/ 4
Xu/ Kun/ 4

Water

Dog

45
Gathering

Stem IW

Branch Clash

Metal
Geng/ Qian/ 9
Xu/ Kun/ 9

Metal

Dog

12
Stagnation

Date: 2018-07-23
Flying Stars
SE S SW
E
8 8
7
6
4
4 4
3
2
9
6 6
5
4
2
7 7
6
5
3
9
Month
9
Year
8
Day
7
Hour
5
2 2
1
9
7
3 3
2
1
8
5 5
4
3
1
1 1
9
8
6
W
NE N NW
Date: 2018-07-23
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
8
Qian/ 9
Gen/ 4
Retreat
5
4
Kan/ 7
Xun/ 6
Well
1
6
Zhen/ 8
Qian/ 2
Great Strength
3
7
Xun/ 2
Dui/ 3
Sincerity
4
9
Qian/ 9
Li/ 7
Followship
6
2
Gen/ 6
Kun/ 6
Peel
8
3
Li/ 3
Zhen/ 6
Bitting
9
5
Kun/ 1
Li/ 3
Dimming Light
2
1
Dui/ 4
Kan/ 8
Trap
7
W
NE N NW
Date: 2018-07-23
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
8
Li/ 3
Gen/ 8
Travelling
9
4
Kan/ 7
Xun/ 6
Well
5
6
Dui/ 4
Qian/ 6
Eliminating
7
7
Gen/ 6
Dui/ 9
Decreasing
8
9
Kan/ 7
Li/ 9
Accomplished
1
2
Zhen/ 8
Kun/ 8
Delight
3
3
Xun/ 2
Zhen/ 9
Increasing
4
5
Qian/ 9
Li/ 7
Followship
6
1
Kun/ 1
Kan/ 7
Officer
2
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2018-07-23
SE S SW
E
SE1 Grand Duke
SE3 Robbery Sha
SE1 Five Ghost
3 Killings
Five Yellow
Happiness Sector
W2 Peach Blossom
NE3 Sky Horse
NW1 Day Breaker
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2018-07
SE S SW
E
SE3 Sky Horse
SW1 Grand Duke
SW3 Robbery Sha
3 Killings
NE1 Month Breaker
Five Yellow
N2 Peach Blossom
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2018
SE S SW
E
SE1 Year Breaker
SE3 Dragon Virtue
S2 Wu Capital
S2 Great Sun
SW1 Ji Capital
SW1 Fortune Virtue
SW3 Sky Horse
SW1 Great Moon
E2 Peach Blossom
NE1 Annual Sha
NE1 Moon
Five Yellow
N2 Calamity Sha
3 Killings
N2 Five Ghost
NW1 Grand Duke
NW3 Robbery Sha
NW3 Sun
W
NE N NW

Hours
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Gui
Gui
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Zi
Zi
Chou
Chou
Yin
Yin
Mao
Mao
Chen
Chen
Si
Si
Wu
Wu
Wei
Wei
Shen
Shen
You
You
Xu
Xu
Hai
Hai
Zi
Zi
Lightning Fire Lightning Fire Wood of Pine Tree Wood of Pine Tree Forever Running Water Forever Running Water Metal in the Sand Metal in the Sand Fire on the Slope Fire on the Slope Wood on the Plain Wood on the Plain Earth on the Wall
6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3
Fire
Kan 7
Zhen 4
Beginning
3
Metal
Qian 9
Zhen 2
Without Wrongdoing
25
Wood
Li 3
Li 1
Fire
30
Fire
Xun 2
Dui 3
Sincerity
61
Water
Gen 6
Qian 4
Big Livestock
26
Metal
Dui 4
Qian 6
Eliminating
43
Metal
Qian 9
Qian 1
Heaven
1
Fire
Kan 7
Xun 6
Well
48
Wood
Zhen 8
Kan 4
Relief
40
Metal
Dui 4
Gen 9
Influence
31
Water
Kun 1
Gen 6
Humility
15
Fire
Xun 2
Kun 2
Observation
20
Fire
Xun 2
Zhen 9
Increasing
42
N3 NE2 E1 E3 SE3 S1 S2 SW1 SW3 W3 NW2 N1 N3
Kan Xun Kan Gen Gen Kun Qian Zhen Zhen Dui Dui Qian Xun
4 6 8 1 2 7 4 6 8 1 2 3 1 2 3 4 8 9 1 3 7 6 8 9 6 8 9 4 6 9 4 6 9 1 3 7 1 2 7
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Pi-Tai
Heng-Yi
Kan-Li
JiJi-WeiJi
Sun-Xian
Heng-Yi
Sun-Xian
Pi-Tai
Sun-Xian
Qian-Kun
Gen-Dui
Qian-Kun
Zhen-Xun
Kan-Li
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Sun-Xian
Qian-Kun
Gen-Dui
Pi-Tai
Heng-Yi
Heng-Yi
Control In
Same
Control Out
Control In
Produce Out
Same
Same
Control In
Control Out
Same
Produce Out
Control In
Control In
8-7 8-9 3-3 4-2 9-6 9-4 9-9 2-7 7-8 6-4 6-1 1-2 8-2
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Heavenly Officer
Prosperity Nobleman
Three Harmony
Group Emptiness
Group Emptiness
Month Breaker
Sky Horse
Birth Hour
Stem Combo Hour
Day Harm
Stem Clash Hour
Road Emptiness
Year Breaker
Day Punishment
Wealth Hour
Road Emptiness
Three Harmony
Happy Spirit
Nobleman at Heavens Gate
Heavenly Nobleman
Six Combo
Yang Noble
Day Breaker
Heavenly Nobleman
Prosperity Nobleman
Yin Noble
Heavenly Officer
Prosperity Nobleman
Three Harmony
Group Emptiness
5 1 3
4 6 8
9 2 7
4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
7 3 5
6 8 1
2 4 9
6 2 4
5 7 9
1 3 8
5 1 3
4 6 8
9 2 7
4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.