Back <> All <> Kan | Gen | Zhen | Xun | Li | Kun | Dui | Qian
Group: Kan
Metal
Xin/ Qian/ 9
Wei/ Kan/ 3

Metal

Goat

6
Litigation
225.000°-230.625°
SW2
Metal
Gui/ Dui/ 4
Wei/ Kan/ 8

Water

Goat

47
Trap
230.625°-236.250°
SW3
Wood
Jia/ Li/ 3
Shen/ Kan/ 9

Wood

Monkey

64
Not Yet
Accomplished
236.250°-241.875°
SW3
Wood
Bing/ Zhen/ 8
Shen/ Kan/ 4

Fire

Monkey

40
Relief
241.875°-247.500°
SW3
Fire
Wu/ Xun/ 2
Shen/ Kan/ 6

Earth

Monkey

59
Dispersing
247.500°-253.125°
W1
Fire
Geng/ Kan/ 7
Shen/ Kan/ 1

Metal

Monkey

29
Water
253.125°-258.750°
W1
Water
Geng/ Gen/ 6
Shen/ Kan/ 2

Metal

Monkey

4
Bliss
258.750°-264.375°
W1
Water
Ren/ Kun/ 1
Shen/ Kan/ 7

Water

Monkey

7
Officer
264.375°-270.000°
W2
Fire
Yi/ Kan/ 7
Si/ Qian/ 3

Wood

Snake

5
Waiting
146.250°-151.875°
SE3
Fire
Yi/ Kan/ 7
Wei/ Xun/ 6

Wood

Goat

48
Well
208.125°-213.750°
SW1
Fire
Jia/ Kan/ 7
Yin/ Li/ 9

Wood

Tiger

63
Accomplished
56.250°-61.875°
NE3
Fire
Jia/ Kan/ 7
Xu/ Gen/ 2

Wood

Dog

39
Obstruction
298.125°-303.750°
NW1
Fire
Ji/ Kan/ 7
Mao/ Dui/ 8

Earth

Rabbit

60
Regulate
101.250°-106.875°
E3
Fire
Geng/ Kan/ 7
Shen/ Kan/ 1

Metal

Monkey

29
Water
253.125°-258.750°
W1
Fire
Wu/ Kan/ 7
Zi/ Zhen/ 4

Earth

Rat

3
Beginning
11.250°-16.875°
N3
Fire
Xin/ Kan/ 7
Hai/ Kun/ 7

Metal

Pig

8
Alliance
343.125°-348.750°
N1
Group: Gen
Metal
Yi/ Qian/ 9
You/ Gen/ 4

Wood

Rooster

33
Retreat
270.000°-275.625°
W2
Metal
Ding/ Dui/ 4
You/ Gen/ 9

Fire

Rooster

31
Influence
275.625°-281.250°
W3
Wood
Ji/ Li/ 3
You/ Gen/ 8

Earth

Rooster

56
Travelling
281.250°-286.875°
W3
Wood
Xin/ Zhen/ 8
You/ Gen/ 3

Metal

Rooster

62
Lesser
Exceeding
286.875°-292.500°
W3
Fire
Gui/ Xun/ 2
You/ Gen/ 7

Water

Rooster

53
Gradual
Progress
292.500°-298.125°
NW1
Fire
Jia/ Kan/ 7
Xu/ Gen/ 2

Wood

Dog

39
Obstruction
298.125°-303.750°
NW1
Water
Bing/ Gen/ 6
Xu/ Gen/ 1

Fire

Dog

52
Mountain
303.750°-309.375°
NW1
Water
Wu/ Kun/ 1
Xu/ Gen/ 6

Earth

Dog

15
Humility
309.375°-315.000°
NW2
Wood
Ji/ Zhen/ 8
Si/ Qian/ 2

Earth

Snake

34
Great
Strength
157.500°-163.125°
S1
Wood
Geng/ Zhen/ 8
Wu/ Xun/ 9

Metal

Horse

32
Consistency
196.875°-202.500°
S3
Wood
Wu/ Zhen/ 8
Yin/ Li/ 6

Earth

Tiger

55
Abundance
67.500°-73.125°
E1
Wood
Xin/ Zhen/ 8
You/ Gen/ 3

Metal

Rooster

62
Lesser
Exceeding
286.875°-292.500°
W3
Wood
Gui/ Zhen/ 8
Mao/ Dui/ 7

Water

Rabbit

54
Marrying
Maiden
112.500°-118.125°
SE1
Wood
Bing/ Zhen/ 8
Shen/ Kan/ 4

Fire

Monkey

40
Relief
241.875°-247.500°
SW3
Wood
Ren/ Zhen/ 8
Zi/ Zhen/ 1

Water

Rat

51
Thunder
22.500°-28.125°
NE1
Wood
Ding/ Zhen/ 8
Hai/ Kun/ 8

Fire

Pig

16
Delight
331.875°-337.500°
NW3
Group: Zhen
Water
Jia/ Kun/ 1
Zi/ Zhen/ 8

Wood

Rat

24
Returning
0.000°-5.625°
N2
Water
Bing/ Gen/ 6
Zi/ Zhen/ 3

Fire

Rat

27
Nourish
5.625°-11.250°
N3
Fire
Wu/ Kan/ 7
Zi/ Zhen/ 4

Earth

Rat

3
Beginning
11.250°-16.875°
N3
Fire
Geng/ Xun/ 2
Zi/ Zhen/ 9

Metal

Rat

42
Increasing
16.875°-22.500°
N3
Wood
Ren/ Zhen/ 8
Zi/ Zhen/ 1

Water

Rat

51
Thunder
22.500°-28.125°
NE1
Wood
Yi/ Li/ 3
Chou/ Zhen/ 6

Wood

Ox

21
Bitting
28.125°-33.750°
NE1
Metal
Ding/ Dui/ 4
Chou/ Zhen/ 7

Fire

Ox

17
Following
33.750°-39.375°
NE1
Metal
Ji/ Qian/ 9
Chou/ Zhen/ 2

Earth

Ox

25
Without
Wrongdoing
39.375°-45.000°
NE2
Water
Gui/ Gen/ 6
Hai/ Kun/ 6

Water

Pig

23
Peel
348.750°-354.375°
N1
Water
Bing/ Gen/ 6
Zi/ Zhen/ 3

Fire

Rat

27
Nourish
5.625°-11.250°
N3
Water
Geng/ Gen/ 6
Shen/ Kan/ 2

Metal

Monkey

4
Bliss
258.750°-264.375°
W1
Water
Ding/ Gen/ 6
Mao/ Dui/ 9

Fire

Rabbit

41
Decreasing
95.625°-101.250°
E3
Water
Bing/ Gen/ 6
Xu/ Gen/ 1

Fire

Dog

52
Mountain
303.750°-309.375°
NW1
Water
Gui/ Gen/ 6
Chou/ Li/ 8

Water

Ox

22
Beauty
50.625°-56.250°
NE3
Water
Ding/ Gen/ 6
Wei/ Xun/ 7

Fire

Goat

18
Poison
213.750°-219.375°
SW1
Water
Ren/ Gen/ 6
Chen/ Qian/ 4

Water

Dragon

26
Big
Livestock
140.625°-146.250°
SE3
Group: Xun
Metal
Jia/ Qian/ 9
Wu/ Xun/ 8

Wood

Horse

44
Meeting
180.000°-185.625°
S2
Metal
Bing/ Dui/ 4
Wu/ Xun/ 3

Fire

Horse

28
Great
Exceeding
185.625°-191.250°
S3
Wood
Wu/ Li/ 3
Wu/ Xun/ 4

Earth

Horse

50
The
Cauldron
191.250°-196.875°
S3
Wood
Geng/ Zhen/ 8
Wu/ Xun/ 9

Metal

Horse

32
Consistency
196.875°-202.500°
S3
Fire
Ren/ Xun/ 2
Wu/ Xun/ 1

Water

Horse

57
Wind
202.500°-208.125°
SW1
Fire
Yi/ Kan/ 7
Wei/ Xun/ 6

Wood

Goat

48
Well
208.125°-213.750°
SW1
Water
Ding/ Gen/ 6
Wei/ Xun/ 7

Fire

Goat

18
Poison
213.750°-219.375°
SW1
Water
Ji/ Kun/ 1
Wei/ Xun/ 2

Earth

Goat

46
Rising
219.375°-225.000°
SW2
Metal
Gui/ Dui/ 4
Si/ Qian/ 6

Water

Snake

43
Eliminating
168.750°-174.375°
S1
Metal
Bing/ Dui/ 4
Wu/ Xun/ 3

Fire

Horse

28
Great
Exceeding
185.625°-191.250°
S3
Metal
Geng/ Dui/ 4
Yin/ Li/ 2

Metal

Tiger

49
Reform
78.750°-84.375°
E1
Metal
Ding/ Dui/ 4
You/ Gen/ 9

Fire

Rooster

31
Influence
275.625°-281.250°
W3
Metal
Bing/ Dui/ 4
Chen/ Dui/ 1

Fire

Dragon

58
Marsh
123.750°-129.375°
SE1
Metal
Gui/ Dui/ 4
Wei/ Kan/ 8

Water

Goat

47
Trap
230.625°-236.250°
SW3
Metal
Ding/ Dui/ 4
Chou/ Zhen/ 7

Fire

Ox

17
Following
33.750°-39.375°
NE1
Metal
Ren/ Dui/ 4
Xu/ Kun/ 4

Water

Dog

45
Gathering
320.625°-326.250°
NW3
Group: Li
Water
Xin/ Kun/ 1
Chou/ Li/ 3

Metal

Ox

36
Dimming
Light
45.000°-50.625°
NE2
Water
Gui/ Gen/ 6
Chou/ Li/ 8

Water

Ox

22
Beauty
50.625°-56.250°
NE3
Fire
Jia/ Kan/ 7
Yin/ Li/ 9

Wood

Tiger

63
Accomplished
56.250°-61.875°
NE3
Fire
Bing/ Xun/ 2
Yin/ Li/ 4

Fire

Tiger

37
Family
61.875°-67.500°
NE3
Wood
Wu/ Zhen/ 8
Yin/ Li/ 6

Earth

Tiger

55
Abundance
67.500°-73.125°
E1
Wood
Geng/ Li/ 3
Yin/ Li/ 1

Metal

Tiger

30
Fire
73.125°-78.750°
E1
Metal
Geng/ Dui/ 4
Yin/ Li/ 2

Metal

Tiger

49
Reform
78.750°-84.375°
E1
Metal
Ren/ Qian/ 9
Yin/ Li/ 7

Water

Tiger

13
Followship
84.375°-90.000°
E2
Wood
Yi/ Li/ 3
Hai/ Kun/ 3

Wood

Pig

35
Advancement
326.250°-331.875°
NW3
Wood
Yi/ Li/ 3
Chou/ Zhen/ 6

Wood

Ox

21
Bitting
28.125°-33.750°
NE1
Wood
Jia/ Li/ 3
Shen/ Kan/ 9

Wood

Monkey

64
Not Yet
Accomplished
236.250°-241.875°
SW3
Wood
Jia/ Li/ 3
Chen/ Dui/ 2

Wood

Dragon

38
Opposition
118.125°-123.750°
SE1
Wood
Ji/ Li/ 3
You/ Gen/ 8

Earth

Rooster

56
Travelling
281.250°-286.875°
W3
Wood
Geng/ Li/ 3
Yin/ Li/ 1

Metal

Tiger

30
Fire
73.125°-78.750°
E1
Wood
Wu/ Li/ 3
Wu/ Xun/ 4

Earth

Horse

50
The
Cauldron
191.250°-196.875°
S3
Wood
Xin/ Li/ 3
Si/ Qian/ 7

Metal

Snake

14
Great
Reward
163.125°-168.750°
S1
Group: Kun
Metal
Geng/ Qian/ 9
Xu/ Kun/ 9

Metal

Dog

12
Stagnation
315.000°-320.625°
NW2
Metal
Ren/ Dui/ 4
Xu/ Kun/ 4

Water

Dog

45
Gathering
320.625°-326.250°
NW3
Wood
Yi/ Li/ 3
Hai/ Kun/ 3

Wood

Pig

35
Advancement
326.250°-331.875°
NW3
Wood
Ding/ Zhen/ 8
Hai/ Kun/ 8

Fire

Pig

16
Delight
331.875°-337.500°
NW3
Fire
Ji/ Xun/ 2
Hai/ Kun/ 2

Earth

Pig

20
Observation
337.500°-343.125°
N1
Fire
Xin/ Kan/ 7
Hai/ Kun/ 7

Metal

Pig

8
Alliance
343.125°-348.750°
N1
Water
Gui/ Gen/ 6
Hai/ Kun/ 6

Water

Pig

23
Peel
348.750°-354.375°
N1
Water
Jia/ Kun/ 1
Zi/ Kun/ 1

Wood

Rat

2
Earth
354.375°-360.000°
N2
Water
Geng/ Kun/ 1
Chen/ Qian/ 9

Metal

Dragon

11
Unity
135.000°-140.625°
SE2
Fire
Yi/ Kan/ 7
Wei/ Xun/ 6

Wood

Goat

48
Well
208.125°-213.750°
SW1
Water
Xin/ Kun/ 1
Chou/ Li/ 3

Metal

Ox

36
Dimming
Light
45.000°-50.625°
NE2
Water
Wu/ Kun/ 1
Xu/ Gen/ 6

Earth

Dog

15
Humility
309.375°-315.000°
NW2
Water
Yi/ Kun/ 1
Mao/ Dui/ 4

Wood

Rabbit

19
Arriving
90.000°-95.625°
E2
Water
Ren/ Kun/ 1
Shen/ Kan/ 7

Water

Monkey

7
Officer
264.375°-270.000°
W2
Water
Jia/ Kun/ 1
Zi/ Zhen/ 8

Wood

Rat

24
Returning
0.000°-5.625°
N2
Water
Jia/ Kun/ 1
Zi/ Kun/ 1

Wood

Rat

2
Earth
354.375°-360.000°
N2
Group: Dui
Water
Yi/ Kun/ 1
Mao/ Dui/ 4

Wood

Rabbit

19
Arriving
90.000°-95.625°
E2
Water
Ding/ Gen/ 6
Mao/ Dui/ 9

Fire

Rabbit

41
Decreasing
95.625°-101.250°
E3
Fire
Ji/ Kan/ 7
Mao/ Dui/ 8

Earth

Rabbit

60
Regulate
101.250°-106.875°
E3
Fire
Xin/ Xun/ 2
Mao/ Dui/ 3

Metal

Rabbit

61
Sincerity
106.875°-112.500°
E3
Wood
Gui/ Zhen/ 8
Mao/ Dui/ 7

Water

Rabbit

54
Marrying
Maiden
112.500°-118.125°
SE1
Wood
Jia/ Li/ 3
Chen/ Dui/ 2

Wood

Dragon

38
Opposition
118.125°-123.750°
SE1
Metal
Bing/ Dui/ 4
Chen/ Dui/ 1

Fire

Dragon

58
Marsh
123.750°-129.375°
SE1
Metal
Wu/ Qian/ 9
Chen/ Dui/ 6

Earth

Dragon

10
Tread
129.375°-135.000°
SE2
Fire
Ji/ Xun/ 2
Hai/ Kun/ 2

Earth

Pig

20
Observation
337.500°-343.125°
N1
Fire
Geng/ Xun/ 2
Zi/ Zhen/ 9

Metal

Rat

42
Increasing
16.875°-22.500°
N3
Fire
Wu/ Xun/ 2
Shen/ Kan/ 6

Earth

Monkey

59
Dispersing
247.500°-253.125°
W1
Fire
Xin/ Xun/ 2
Mao/ Dui/ 3

Metal

Rabbit

61
Sincerity
106.875°-112.500°
E3
Fire
Gui/ Xun/ 2
You/ Gen/ 7

Water

Rooster

53
Gradual
Progress
292.500°-298.125°
NW1
Fire
Bing/ Xun/ 2
Yin/ Li/ 4

Fire

Tiger

37
Family
61.875°-67.500°
NE3
Fire
Ren/ Xun/ 2
Wu/ Xun/ 1

Water

Horse

57
Wind
202.500°-208.125°
SW1
Fire
Ding/ Xun/ 2
Si/ Qian/ 8

Fire

Snake

9
Small
Livestock
151.875°-157.500°
SE3
Group: Qian
Water
Geng/ Kun/ 1
Chen/ Qian/ 9

Metal

Dragon

11
Unity
135.000°-140.625°
SE2
Water
Ren/ Gen/ 6
Chen/ Qian/ 4

Water

Dragon

26
Big
Livestock
140.625°-146.250°
SE3
Fire
Yi/ Kan/ 7
Si/ Qian/ 3

Wood

Snake

5
Waiting
146.250°-151.875°
SE3
Fire
Ding/ Xun/ 2
Si/ Qian/ 8

Fire

Snake

9
Small
Livestock
151.875°-157.500°
SE3
Wood
Ji/ Zhen/ 8
Si/ Qian/ 2

Earth

Snake

34
Great
Strength
157.500°-163.125°
S1
Wood
Xin/ Li/ 3
Si/ Qian/ 7

Metal

Snake

14
Great
Reward
163.125°-168.750°
S1
Metal
Gui/ Dui/ 4
Si/ Qian/ 6

Water

Snake

43
Eliminating
168.750°-174.375°
S1
Metal
Jia/ Qian/ 9
Wu/ Qian/ 1

Wood

Horse

1
Heaven
174.375°-180.000°
S2
Metal
Geng/ Qian/ 9
Xu/ Kun/ 9

Metal

Dog

12
Stagnation
315.000°-320.625°
NW2
Metal
Ji/ Qian/ 9
Chou/ Zhen/ 2

Earth

Ox

25
Without
Wrongdoing
39.375°-45.000°
NE2
Metal
Xin/ Qian/ 9
Wei/ Kan/ 3

Metal

Goat

6
Litigation
225.000°-230.625°
SW2
Metal
Wu/ Qian/ 9
Chen/ Dui/ 6

Earth

Dragon

10
Tread
129.375°-135.000°
SE2
Metal
Yi/ Qian/ 9
You/ Gen/ 4

Wood

Rooster

33
Retreat
270.000°-275.625°
W2
Metal
Ren/ Qian/ 9
Yin/ Li/ 7

Water

Tiger

13
Followship
84.375°-90.000°
E2
Metal
Jia/ Qian/ 9
Wu/ Xun/ 8

Wood

Horse

44
Meeting
180.000°-185.625°
S2
Metal
Jia/ Qian/ 9
Wu/ Qian/ 1

Wood

Horse

1
Heaven
174.375°-180.000°
S2

Copyright @ 2014-2016 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.