Hour Day Month Year
21:50 12 12 2018
Gui
Gui
Yin Water
Wu
Wu
Yang Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-12-12 21:50
Chai Bu: Yin Ju 1, Fu Tou - 癸 at 5, Id: 600
SE S SW
Supreme Yin
Ding/ Assistant
Delusion
Ding Xun 4
Snake
Ji/ Hero
View
Ji Li 9
Commander
Yi/ Gui/ Rice (F)
Death
Yi Gui Kun 2
Horse Void
E
Harmonies
Bing/ Aggressor
Injury
Bing Zhen 3
Commander:
Fowl at 5
Messenger:
Death at 5
Heaven
Xin/ Pillar
Shocking
Xin Dui 7
W Void
Tiger
Geng/ Official
Birth
Geng Gen 8
Warrior
Wu/ Grass
Rest
Wu Kan 1
Earth
Ren/ Heart
Open
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 1, Fu Tou - 癸 at 5, Id: 600
SE S SW
Xing Shi
Xing Wang
Ren Jia
Di Jia
Xiang Zuo
Quan Yi
Ri Mu
Horse Void
E
Yue Wang
Chart Id : 600
W Void
Geng Xing
Zhan Ge
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.