Hour Day Month Year
15:50 24 03 2017
Jia
Jia
Yang Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Gui
Gui
Yin Water
Ding
Ding
Yin Fire
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-03-24 15:50
Chai Bu: Yang Ju 3, Fu Tou - 庚 at 5, Id: 141
SE S SW
Earth
Ji/ Assistant
Delusion
Ji Xun 4
Heaven
Ding/ Hero
View
Ding Li 9
Commander
Yi/ Geng/ Rice (F)
Death
Yi Geng Kun 2
Horse
E Void
Warrior
Wu/ Aggressor
Injury
Wu Zhen 3
Commander:
Fowl at 5
Messenger:
Death at 5
Snake
Ren/ Pillar
Shocking
Ren Dui 7
W
Void
Tiger
Gui/ Official
Birth
Gui Gen 8
Harmonies
Bing/ Grass
Rest
Bing Kan 1
Supreme Yin
Xin/ Heart
Open
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 3, Fu Tou - 庚 at 5, Id: 141
SE S SW
Di Jia
Xing Wang
Tian Jia
Xiang Zuo
Quan Yi
Zhan Ge
Qi Ge
Fei Gong
Fu Gong
Ri Mu
Horse
E Void
Wu Xing
Chart Id : 141
W
Void
Xiu Zha
Yue Shi
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted using the following naming convention: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2016 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.