Hour Day Month Year
10:08 21 02 2017
Ji
Ji
Yin Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Ren
Ren
Yang Water
Ding
Ding
Yin Fire
Si
Si
Snake
Yin Fire
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-02-21 10:08
Chai Bu: Yang Ju 9, Fu Tou - 戊 at 9, Id: 486
SE Horse S SW
Harmonies
Ding/ Heart
Injury
Ren Xun 4
Tiger
Ji/ Grass
Delusion
Wu Li 9
Warrior
Yi/ Official
View
Geng Gui Kun 2
Void
E
Supreme Yin
Bing/ Pillar
Birth
Xin Zhen 3
Commander:
Hero at 1
Messenger:
View at 5
Earth
Xin/ Aggressor
Death
Bing Dui 7
W Void
Snake
Geng/ Gui/ Rice (F)
Rest
Yi Gen 8
Commander
Wu/ Hero
Open
Ji Kan 1
Heaven
Ren/ Assistant
Shocking
Ding Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 9, Fu Tou - 戊 at 9, Id: 486
SE Horse S SW
Xing Shi
Xing Wang
Shen Jia
Ri Mu
Void
E
Zhen Zha
Yue Wang
Chart Id : 486
W Void
Geng Xing
Qi Ge
Ren Jia
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted using the following naming convention: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2016 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.