Hour Day Month Year
17:01 30 03 2020
Ji
Ji
Yin Earth
Ren
Ren
Yang Water
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-03-30 17:01
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 4, Id: 526
SE S SW
Harmonies
Bing Pillar
Ren Xun 4
Tiger
Ding Heart
Wu Li 9
Warrior
Ji Grass
Geng Kun 2
E
Supreme Yin
Geng Rice (F)
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Assistant at 1
Messenger:
Delusion Door at 9
Earth
Yi Official
Bing Dui 7
W
Horse
Snake
Wu Hero
Yi Gen 8
Commander
Ren Assistant
Ji Kan 1
Heaven
Xin Aggressor
Ding Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 4, Id: 526
SE S SW
Die Xue
Yue Wang
Quan Yi
Xing Wang
Ji Xing
E
Chart Id : 526
Ri Zhi
W
Horse
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.