Hour Day Month Year
03:23 24 04 2017
Geng
Geng
Yang Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Jia
Jia
Yang Wood
Ding
Ding
Yin Fire
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Si
Si
Snake
Yin Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-04-24 03:23
Chai Bu: Yang Ju 5, Fu Tou - 庚 at 7, Id: 267
SE S SW
Warrior
Yi/ Assistant
Shocking
Yi Xun 4
Earth
Ren/ Hero
Open
Ren Li 9
Heaven
Ding/ Wu/ Rice (F)
Rest
Ding Wu Kun 2
Void
E
Tiger
Bing/ Aggressor
Death
Bing Zhen 3
Commander:
Pillar at 7
Messenger:
Shocking at 4
Commander
Geng/ Pillar
Birth
Geng Dui 7
W Void
Harmonies
Xin/ Official
View
Xin Gen 8
Supreme Yin
Gui/ Grass
Delusion
Gui Kan 1
Snake
Ji/ Heart
Injury
Ji Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 5, Fu Tou - 庚 at 7, Id: 267
SE S SW
Ri Wang
Void
E
Yue Wang
Chart Id : 267
Zhan Ge
Fei Gong
Fu Gong
W Void
Ren Jia
Di Jia
NE N Horse NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted using the following naming convention: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2016 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.