Hour Day Month Year
11:03 15 12 2019
Jia
Jia
Yang Wood
Bing
Bing
Yang Fire
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-12-15 11:03
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 4, Id: 931
SE S Void Void SW
Commander
Xin Assistant
Xin Xun 4
Heaven
Bing Hero
Bing Li 9
Earth
Gui Rice (F)
Gui Kun 2
Horse
E
Snake
Ren Aggressor
Ren Zhen 3
Commander:
Heavenly Assistant at 4
Messenger:
Delusion Door at 4
Warrior
Wu Pillar
Wu Dui 7
W
Supreme Yin
Yi Official
Yi Gen 8
Harmonies
Ding Grass
Ding Kan 1
Tiger
Ji Heart
Ji Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 4, Id: 931
SE S Void Void SW
Yue Sheng
Tian Jia
Gui Jia
Zhan Ge
Da Ge
Horse
E
Chart Id : 931
W
Zhen Zha
Hu Dun
San Qi Zhi
Xiu Zha
San Qi Zhi
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.