Hour Day Month Year
13:05 01 12 2021
Ji
Ji
Yin Earth
Gui
Gui
Yin Water
Ji
Ji
Yin Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-12-01 13:05
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 9, Id: 836
SE Horse S SW
Commander
Gui Hero
Ji Xun 4
Heaven
Xin Rice (F)
Gui Li 9
Earth
Bing Pillar
Xin Kun 2
Void
E
Snake
Ji Assistant
Geng Zhen 3
Commander:
Heavenly Hero at 4
Messenger:
View Door at 4
Warrior
Yi Heart
Bing Dui 7
W Void
Supreme Yin
Geng Aggressor
Ding Gen 8
Harmonies
Ding Official
Ren Kan 1
Tiger
Ren Grass
Yi Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 9, Id: 836
SE Horse S SW
Gui Xing
Xin Xing
Die Xue
Void
E
Chart Id : 836
Ri Zhi
W Void
Geng Xing
Qi Ge
Xiu Zha
San Qi Zhi
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.