Hour Day Month Year
12:05 22 01 2017
Geng
Geng
Yang Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Bing
Bing
Yang Fire
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
You
You
Rooster
Yin Metal
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Date: 2017-01-22 12:05
Chai Bu: Yang Ju 3, Fu Tou - 戊 at 3, Id: 127
SE S SW
Earth
Bing/ Grass
Birth
Ji Xun 4
Heaven
Gui/ Official
Injury
Ding Li 9
Commander
Wu/ Aggressor
Delusion
Yi Geng Kun 2
E Void
Warrior
Xin/ Heart
Rest
Wu Zhen 3
Commander:
Aggressor at 5
Messenger:
Injury at 9
Snake
Ji/ Assistant
View
Ren Dui 7
W
Void
Tiger
Ren/ Pillar
Open
Gui Gen 8
Harmonies
Yi/ Geng/ Rice (F)
Shocking
Bing Kan 1
Supreme Yin
Ding/ Hero
Death
Xin Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 3, Fu Tou - 戊 at 3, Id: 127
SE S SW
Chong Zha
Yue Wang
Yu Nu
She Jiao
Xiang Zuo
Fei Gong
E Void
Chart Id : 127
W
Void
Ri Wang
Qi Ge
Tai Huo
Gui Jia
NE N Horse NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted using the following naming convention: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2016 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.