Hour Day Month Year
10:59 26 02 2020
Ji
Ji
Yin Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Si
Si
Snake
Yin Fire
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-02-26 10:59
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 6, Id: 306
SE Horse Void S SW
Void
Warrior
Xin Hero
Bing Xun 4
Earth
Gui Rice (F)
Xin Li 9
Heaven
Ji Pillar
Gui Kun 2
E
Tiger
Bing Assistant
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 7
Messenger:
Open Door at 2
Commander
Wu Heart
Ji Dui 7
W
Harmonies
Ding Aggressor
Geng Gen 8
Supreme Yin
Geng Official
Ren Kan 1
Snake
Ren Grass
Wu Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 6, Id: 306
SE Horse Void S SW
Void
Ri Shi
Long Zou
Ji Xing
E
Yue Wang
Chart Id : 306
W
Xing Shi
Di Jia
Xing Mu
Fu Ge
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.