Hour Day Month Year
05:42 24 02 2018
Gui
Gui
Yin Water
Ding
Ding
Yin Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-02-24 05:42
Chai Bu: Yang Ju 6, Fu Tou - 辛 at 9, Id: 340
SE Horse S Void Void SW
Earth
Ding/ Aggressor
Delusion
Bing 4
Heaven
Bing/ Assistant
View
Xin 9
Commander
Xin/ Hero
Death
Gui Yi 2
E
Warrior
Geng/ Official
Injury
Ding 3
Commander:
Hero at 2
Messenger:
View at 9
Snake
Gui/ Yi/ Rice (F)
Shocking
Ji 7
W
Tiger
Ren/ Grass
Birth
Geng 8
Harmonies
Wu/ Heart
Rest
Ren 1
Supreme Yin
Ji/ Pillar
Open
Wu 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 6, Fu Tou - 辛 at 9, Id: 340
SE Horse S Void Void SW
Xing Shi
Xing Wang
Di Jia
Die Xue
Yue Sheng
Quan Yi
Tian Jia
Xiang Zuo
Hu Chang
E
Qi Ge
Chart Id : 340
Ri Zhi
W
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.