Hour Day Month Year
21:19 09 07 2020
Gui
Gui
Yin Water
Gui
Gui
Yin Water
Gui
Gui
Yin Water
Geng
Geng
Yang Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-07-09 21:19
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 3, Id: 1020
SE S SW
Heaven
Ren Assistant
Ren Xun 4
Earth
Yi Hero
Yi Li 9
Warrior
Ding Rice (F)
Ding Kun 2
E Void
Commander
Gui Aggressor
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 3
Messenger:
Injury Door at 3
Tiger
Ji Pillar
Ji Dui 7
W
Void
Snake
Wu Official
Wu Gen 8
Supreme Yin
Bing Grass
Bing Kan 1
Harmonies
Geng Heart
Geng Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 3, Id: 1020
SE S SW
Ren Xing
Ri Shi
E Void
Chart Id : 1020
W
Void
Zhen Zha
Yue Shi
San Qi Zhi
Xing Zhi
Zhan Ge
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.