Hour Day Month Year
21:55 26 11 2020
Gui
Gui
Yin Water
Gui
Gui
Yin Water
Ding
Ding
Yin Fire
Geng
Geng
Yang Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-11-26 21:55
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 3, Id: 1020
SE S SW
Heaven
Ren Assistant
Ren Xun 4
Earth
Yi Hero
Yi Li 9
Warrior
Ding Rice (F)
Ding Kun 2
E
Commander
Gui Aggressor
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 3
Messenger:
Injury Door at 3
Tiger
Ji Pillar
Ji Dui 7
W
Snake
Wu Official
Wu Gen 8
Supreme Yin
Bing Grass
Bing Kan 1
Harmonies
Geng Heart
Geng Qian 6
Void
NE N Horse Void NW
Structure
Yin Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 3, Id: 1020
SE S SW
Ren Xing
E
Chart Id : 1020
W
Zhen Zha
San Qi Zhi
Xing Zhi
Zhan Ge
Void
NE N Horse Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.