Hour Day Month Year
18:28 19 10 2018
Gui
Gui
Yin Water
Jia
Jia
Yang Wood
Ren
Ren
Yang Water
Wu
Wu
Yang Earth
You/
You
Rooster
Yin Metal
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-10-19 18:28
Chai Bu: Yin Ju 9, Fu Tou - 戊 at 9, Id: 1030
SE S Void Void SW
Commander
Wu/ Hero
Delusion
Gui Xun 4
Heaven
Bing/ Ren/ Rice (F)
View
Wu Li 9
Earth
Geng/ Pillar
Death
Bing Ren Kun 2
E
Snake
Gui/ Assistant
Injury
Ding Zhen 3
Commander:
Hero at 4
Messenger:
View at 9
Warrior
Xin/ Heart
Shocking
Geng Dui 7
W
Horse
Supreme Yin
Ding/ Aggressor
Birth
Ji Gen 8
Harmonies
Ji/ Official
Rest
Yi Kan 1
Tiger
Yi/ Grass
Open
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 9, Fu Tou - 戊 at 9, Id: 1030
SE S Void Void SW
Die Xue
Yue Sheng
Quan Yi
Tian Jia
Ren Jia
Qi Ge
Fu Ge
Tai Huo
E
She Jiao
Chart Id : 1030
W
Horse
Zhen Zha
Xing Shi
ZhenZhaS
Xing Mu
Long Dun
Yun Dun
Ri Shi
Long Zou
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.