Hour Day Month Year
20:30 23 10 2017
Ren
Ren
Yang Water
Gui
Gui
Yin Water
Geng
Geng
Yang Metal
Ding
Ding
Yin Fire
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-10-23 20:30
Chai Bu: Yin Ju 5, Fu Tou - 癸 at 9, Id: 839
SE Horse S SW
Warrior
Yi/ Heart
Open
Ji Xun 4
Tiger
Ren/ Grass
Rest
Gui Li 9
Harmonies
Ding/ Official
Birth
Xin Wu Kun 2
Void
E
Earth
Bing/ Pillar
Shocking
Geng Zhen 3
Commander:
Hero at 1
Messenger:
View at 1
Supreme Yin
Geng/ Aggressor
Injury
Bing Dui 7
W Void
Heaven
Xin/ Wu/ Rice (F)
Death
Ding Gen 8
Commander
Gui/ Hero
View
Ren Kan 1
Snake
Ji/ Assistant
Delusion
Yi Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 5, Fu Tou - 癸 at 9, Id: 839
SE Horse S SW
Di Dun
Feng Dun
Ri Wang
Xiu Zha
ZhenZhaS
Void
E
Yue Wang
Ying Bai
Chart Id : 839
Qi Ge
Tai Huo
W Void
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.