Hour Day Month Year
11:19 24 01 2019
Jia
Jia
Yang Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Yi
Yi
Yin Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
You/
You
Rooster
Yin Metal
Chou/
Chou
Ox
Yin Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2019-01-24 11:19
Chai Bu: Yang Ju 6, Fu Tou - 辛 at 9, Id: 331
SE S SW
Heaven
Bing/ Assistant
Delusion
Bing Xun 4
Commander
Xin/ Hero
View
Xin Li 9
Snake
Gui/ Yi/ Rice (F)
Death
Gui Yi Kun 2
E
Earth
Ding/ Aggressor
Injury
Ding Zhen 3
Commander:
Hero at 9
Messenger:
View at 9
Supreme Yin
Ji/ Pillar
Shocking
Ji Dui 7
W
Warrior
Geng/ Official
Birth
Geng Gen 8
Tiger
Ren/ Grass
Rest
Ren Kan 1
Harmonies
Wu/ Heart
Open
Wu Qian 6
NE Void N Void Horse NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 6, Fu Tou - 辛 at 9, Id: 331
SE S SW
Yue Wang
Xin Xing
Ri Mu
E
Shen Jia
Chart Id : 331
W
Geng Xing
Zhan Ge
NE Void N Void Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.