Hour Day Month Year
16:32 19 06 2018
Wu
Wu
Yang Earth
Ren
Ren
Yang Water
Wu
Wu
Yang Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-06-19 16:32
Chai Bu: Yang Ju 6, Fu Tou - 壬 at 1, Id: 345
SE S SW
Tiger
Xin/ Hero
Shocking
Bing Xun 4
Warrior
Gui/ Yi/ Rice (F)
Open
Xin Li 9
Earth
Ji/ Pillar
Rest
Gui Yi Kun 2
Horse Void
E
Harmonies
Bing/ Assistant
Death
Ding Zhen 3
Commander:
Grass at 6
Messenger:
Rest at 5
Heaven
Wu/ Heart
Birth
Ji Dui 7
W Void
Supreme Yin
Ding/ Aggressor
View
Geng Gen 8
Snake
Geng/ Official
Delusion
Ren Kan 1
Commander
Ren/ Grass
Injury
Wu Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 6, Fu Tou - 壬 at 1, Id: 345
SE S SW
Yun Dun
Ri Shi
Long Zou
Ji Xing
Horse Void
E
Yue Wang
Chart Id : 345
W Void
Xing Shi
Xing Mu
Fu Ge
Fu Gong
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.