Hour Day Month Year
15:28 23 07 2018
Bing
Bing
Yang Fire
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Chen/
Chen
Dragon
Yang Earth
Wei/
Wei
Goat
Yin Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-07-23 15:28
Chai Bu: Yin Ju 1, Fu Tou - 辛 at 7, Id: 573
SE S SW
Heaven
Ren/ Heart
View
Ding Xun 4
Earth
Wu/ Grass
Death
Ji Li 9
Warrior
Geng/ Official
Shocking
Yi Gui Kun 2
E
Commander
Xin/ Pillar
Delusion
Bing Zhen 3
Commander:
Pillar at 3
Messenger:
Shocking at 5
Tiger
Bing/ Aggressor
Open
Xin Dui 7
W
Horse
Snake
Yi/ Gui/ Rice (F)
Injury
Geng Gen 8
Supreme Yin
Ji/ Hero
Birth
Wu Kan 1
Harmonies
Ding/ Assistant
Rest
Ren Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 1, Fu Tou - 辛 at 7, Id: 573
SE S SW
Ren Jia
Ren Xing
Qi Ge
Da Ge
E
Long Fan
Xiang Zuo
Chart Id : 573
Die Xue
Quan Yi
W
Horse
Xiu Zha
ZhenZhaS
NE Void N Void NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.