Hour Day Month Year
20:29 27 01 2021
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2021-01-27 20:29
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 8, Id: 323
SE Horse S SW
Commander
Geng Official
Bing Xun 4
Snake
Ding Aggressor
Xin Li 9
Supreme Yin
Bing Assistant
Gui Kun 2
Void
E
Heaven
Ren Grass
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 4
Messenger:
Birth Door at 1
Harmonies
Xin Hero
Ji Dui 7
W Void
Earth
Wu Heart
Geng Gen 8
Warrior
Ji Pillar
Ren Kan 1
Tiger
Gui Rice (F)
Wu Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 8, Id: 323
SE Horse S SW
Long Fan
Xiang Zuo
Qi Ge
Tai Huo
Void
E
Chart Id : 323
W Void
Fei Gong
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.