Hour Day Month Year
06:23 18 11 2018
Ding
Ding
Yin Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Wu
Wu
Yang Earth
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-11-18 06:23
Chai Bu: Yin Ju 9, Fu Tou - 戊 at 9, Id: 1024
SE S SW
Heaven
Bing/ Ren/ Rice (F)
Rest
Gui Xun 4
Earth
Geng/ Pillar
Birth
Wu Li 9
Warrior
Xin/ Heart
Injury
Bing Ren Kun 2
Horse
E
Commander
Wu/ Hero
Open
Ding Zhen 3
Commander:
Hero at 3
Messenger:
View at 6
Tiger
Yi/ Grass
Delusion
Geng Dui 7
W
Snake
Gui/ Assistant
Shocking
Ji Gen 8
Supreme Yin
Ding/ Aggressor
Death
Yi Kan 1
Harmonies
Ji/ Official
View
Xin Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 9, Fu Tou - 戊 at 9, Id: 1024
SE S SW
Yue Wang
ZhenZhaS
Ren Xing
Fu Gong
Horse
E
Xiang Zuo
Wu Xing
Chart Id : 1024
Ri Zhi
W
Gui Jia
Xing Zhi
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.