Hour Day Month Year
08:41 14 04 2021
Jia
Jia
Yang Wood
Ren
Ren
Yang Water
Ren
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-04-14 08:41
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 2, Id: 401
SE S Void Void SW
Earth
Ding Assistant
Ding Xun 4
Heaven
Geng Hero
Geng Li 9
Commander
Ren Rice (F)
Ren Kun 2
E
Warrior
Gui Aggressor
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 2
Messenger:
Death Door at 2
Snake
Wu Pillar
Wu Dui 7
W
Horse
Tiger
Ji Official
Ji Gen 8
Harmonies
Xin Grass
Xin Kan 1
Supreme Yin
Yi Heart
Yi Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 2, Id: 401
SE S Void Void SW
Di Jia
Zhan Ge
Long Fan
Die Xue
Yue Shi
Xiang Zuo
Quan Yi
E
Chart Id : 401
W
Horse
Zhen Zha
Long Dun
San Qi Zhi
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.