Hour Day Month Year
00:09 19 03 2019
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Ding
Ding
Yin Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-03-19 00:09
Chai Bu: Yang Ju 7, Fu Tou - 己 at 8, Id: 373
SE Horse S SW
Earth
Yi/ Heart
View
Ding Xun 4
Heaven
Xin/ Grass
Death
Geng Li 9
Commander
Ji/ Official
Shocking
Ren Bing Kun 2
E
Warrior
Wu/ Pillar
Delusion
Gui Zhen 3
Commander:
Official at 5
Messenger:
Birth at 1
Snake
Gui/ Aggressor
Open
Wu Dui 7
W
Tiger
Ren/ Bing/ Rice (F)
Injury
Ji Gen 8
Harmonies
Geng/ Hero
Birth
Xin Kan 1
Supreme Yin
Ding/ Assistant
Rest
Yi Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 7, Fu Tou - 己 at 8, Id: 373
SE Horse S SW
Ri Wang
Xin Xing
Long Fan
Xiang Zuo
Ji Xing
E
Wu Xing
Chart Id : 373
W
Die Xue
Quan Yi
Zhen Zha
Ren Dun
San Qi Zhi
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.