Hour Day Month Year
00:25 12 12 2017
Ren
Ren
Yang Water
Gui
Gui
Yin Water
Ren
Ren
Yang Water
Ding
Ding
Yin Fire
Zi
Zi
Rat
Yang Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-12-12 00:25
Chai Bu: Yin Ju 7, Fu Tou - 壬 at 3, Id: 949
SE S SW
Heaven
Xin/ Assistant
Injury
Xin Xun 4
Earth
Bing/ Hero
Delusion
Bing Li 9
Warrior
Gui/ Geng/ Rice (F)
View
Gui Geng Kun 2
E
Commander
Ren/ Aggressor
Birth
Ren Zhen 3
Commander:
Aggressor at 3
Messenger:
Injury at 4
Tiger
Wu/ Pillar
Death
Wu Dui 7
W
Snake
Yi/ Official
Rest
Yi Gen 8
Supreme Yin
Ding/ Grass
Open
Ding Kan 1
Harmonies
Ji/ Heart
Shocking
Ji Qian 6
Void
NE N Horse Void NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 7, Fu Tou - 壬 at 3, Id: 949
SE S SW
Yue Sheng
Zhan Ge
Da Ge
E
Chart Id : 949
W
Zhen Zha
ZhenZhaS
Xing Zhi
Void
NE N Horse Void NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.