Hour Day Month Year
01:06 22 10 2020
Gui
Gui
Yin Water
Wu
Wu
Yang Earth
Bing
Bing
Yang Fire
Geng
Geng
Yang Metal
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-10-22 01:06
Yin Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 2, Id: 890
SE Void S SW
Void
Warrior
Gui Grass
Geng Xun 4
Tiger
Bing Official
Ding Li 9
Harmonies
Xin Aggressor
Ren Kun 2
Horse
E
Earth
Wu Heart
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 1
Messenger:
Death Door at 2
Supreme Yin
Geng Assistant
Yi Dui 7
W
Heaven
Yi Pillar
Bing Gen 8
Commander
Ren Rice (F)
Gui Kan 1
Snake
Ding Hero
Wu Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 2, Id: 890
SE Void S SW
Void
Gui Xing
Yue Sheng
Horse
E
Wu Xing
Chart Id : 890
Qi Ge
W
Hu Dun
San Qi Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.