Hour Day Month Year
06:53 18 08 2017
Gui
Gui
Yin Water
Ding
Ding
Yin Fire
Wu
Wu
Yang Earth
Ding
Ding
Yin Fire
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-08-18 06:53
Chai Bu: Yin Ju 8, Fu Tou - 辛 at 5, Id: 1000
SE S SW
Heaven
Ji/ Pillar
Delusion
Ren Xun 4
Earth
Geng/ Heart
View
Yi Li 9
Warrior
Bing/ Grass
Death
Ding Xin Kun 2
Void
E
Commander
Ding/ Xin/ Rice (F)
Injury
Gui Zhen 3
Commander:
Fowl at 3
Messenger:
Death at 5
Tiger
Wu/ Official
Shocking
Ji Dui 7
W Void
Snake
Yi/ Hero
Birth
Wu Gen 8
Supreme Yin
Ren/ Assistant
Rest
Bing Kan 1
Harmonies
Gui/ Aggressor
Open
Geng Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 8, Fu Tou - 辛 at 5, Id: 1000
SE S SW
Qi Ge
Die Xue
Yu Nu
Yue Shi
Quan Yi
Void
E
Zhu Tou
Chart Id : 1000
W Void
Hu Dun
NE N Horse NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.