Hour Day Month Year
14:32 17 01 2018
Xin
Xin
Yin Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Gui
Gui
Yin Water
Ding
Ding
Yin Fire
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2018-01-17 14:32
Chai Bu: Yang Ju 2, Fu Tou - 戊 at 2, Id: 68
SE S SW
Earth
Geng/ Assistant
View
Geng Xun 4
Heaven
Bing/ Hero
Death
Bing Li 9
Commander
Wu/ Xin/ Rice (F)
Shocking
Wu Xin Kun 2
E Void
Warrior
Ji/ Aggressor
Delusion
Ji Zhen 3
Commander:
Rice at 5
Messenger:
Death at 9
Snake
Gui/ Pillar
Open
Gui Dui 7
W
Void
Tiger
Ding/ Official
Injury
Ding Gen 8
Harmonies
Yi/ Grass
Birth
Yi Kan 1
Supreme Yin
Ren/ Heart
Rest
Ren Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 2, Fu Tou - 戊 at 2, Id: 68
SE S SW
Zhan Ge
Yue Sheng
E Void
Chart Id : 68
W
Void
Xing Shi
Xing Mu
Xiu Zha
Long Dun
Ri Wang
ZhenZhaS
NE N Horse NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.