Hour Day Month Year
12:00 26 05 2019
Wu
Wu
Yang Earth
Gui
Gui
Yin Water
Ji
Ji
Yin Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-05-26 12:00
Yang Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 4, Id: 475
SE Horse S SW
Supreme Yin
Xin Ding Rice (F)
Gui Xun 4
Harmonies
Yi Pillar
Ji Li 9
Tiger
Bing Heart
Xin Ding Kun 2
E
Snake
Ji Hero
Ren Zhen 3
Commander:
Assistant at 8
Messenger:
Delusion at 8
Warrior
Geng Grass
Yi Dui 7
W
Commander
Gui Assistant
Wu Gen 8
Heaven
Ren Aggressor
Geng Kan 1
Earth
Wu Official
Bing Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 4, Id: 475
SE Horse S SW
Xing Shi
Xing Wang
Quan Yi
Gui Jia
Zhu Tou
Ri Shi
Yue Shi
E
Chart Id : 475
Qi Ge
W
Long Fan
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.