Hour Day Month Year
13:44 17 08 2018
Yi
Yi
Yin Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Geng
Geng
Yang Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Wei/
Wei
Goat
Yin Earth
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-08-17 13:44
Chai Bu: Yin Ju 2, Fu Tou - 辛 at 8, Id: 632
SE S SW
Heaven
Yi/ Aggressor
Shocking
Bing Xun 4
Earth
Bing/ Assistant
Open
Geng Li 9
Warrior
Geng/ Hero
Rest
Wu Ding Kun 2
Void
E
Commander
Xin/ Official
Death
Yi Zhen 3
Commander:
Official at 3
Messenger:
Birth at 7
Tiger
Wu/ Ding/ Rice (F)
Birth
Ren Dui 7
W Void
Snake
Ji/ Grass
View
Xin Gen 8
Supreme Yin
Gui/ Heart
Delusion
Ji Kan 1
Harmonies
Ren/ Pillar
Injury
Gui Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 2, Fu Tou - 辛 at 8, Id: 632
SE S SW
Ri Wang
Tian Jia
Chong Zha
Yue Sheng
ZhenZhaS
Ying Bai
Qi Ge
Fu Gong
Void
E
Xiang Zuo
Hu Chang
Chart Id : 632
Xing Sheng
W Void
Ren Jia
Di Jia
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.