Hour Day Month Year
16:15 21 09 2018
Bing
Bing
Yang Fire
Bing
Bing
Yang Fire
Xin
Xin
Yin Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Chen/
Chen
Dragon
Yang Earth
You/
You
Rooster
Yin Metal
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-09-21 16:15
Chai Bu: Yin Ju 3, Fu Tou - 辛 at 9, Id: 693
SE S SW
Supreme Yin
Wu/ Aggressor
Birth
Yi Xun 4
Snake
Yi/ Assistant
Injury
Xin Li 9
Commander
Xin/ Hero
Delusion
Ji Bing Kun 2
E
Harmonies
Ren/ Official
Rest
Wu Zhen 3
Commander:
Hero at 5
Messenger:
View at 7
Heaven
Ji/ Bing/ Rice (F)
View
Gui Dui 7
W
Horse
Tiger
Geng/ Grass
Open
Ren Gen 8
Warrior
Ding/ Heart
Shocking
Geng Kan 1
Earth
Gui/ Pillar
Death
Ding Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 3, Fu Tou - 辛 at 9, Id: 693
SE S SW
Ri Shi
Quan Yi
Long Zou
Long Fan
Xiang Zuo
E
Chart Id : 693
Tian Jia
W
Horse
Geng Xing
Fu Ge
Xing Zhi
Gui Jia
She Jiao
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.