Hour Day Month Year
08:51 19 11 2017
Geng
Geng
Yang Metal
Geng
Geng
Yang Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Ding
Ding
Yin Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-11-19 08:51
Chai Bu: Yin Ju 6, Fu Tou - 己 at 5, Id: 857
SE S SW
Commander
Ren/ Ji/ Rice (F)
Open
Geng Xun 4
Heaven
Yi/ Pillar
Rest
Ding Li 9
Earth
Wu/ Heart
Birth
Ren Ji Kun 2
Horse
E Void
Snake
Ding/ Hero
Shocking
Xin Zhen 3
Commander:
Fowl at 4
Messenger:
Death at 8
Warrior
Gui/ Grass
Injury
Yi Dui 7
W
Void
Supreme Yin
Geng/ Assistant
Death
Bing Gen 8
Harmonies
Xin/ Aggressor
View
Gui Kan 1
Tiger
Bing/ Official
Delusion
Wu Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 6, Fu Tou - 己 at 5, Id: 857
SE S SW
Ren Xing
Fei Gong
Shen Dun
Ri Shi
ZhenZhaS
Horse
E Void
Chart Id : 857
W
Void
Geng Xing
Qi Ge
Tai Huo
Die Xue
Yue Mu
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.