Hour Day Month Year
17:41 21 09 2017
Ding
Ding
Yin Fire
Xin
Xin
Yin Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Ding
Ding
Yin Fire
You
You
Rooster
Yin Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
You
You
Rooster
Yin Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Date: 2017-09-21 17:41
Chai Bu: Yin Ju 9, Fu Tou - 辛 at 6, Id: 1054
SE Horse S SW
Heaven
Yi/ Grass
Rest
Gui Xun 4
Earth
Ji/ Official
Birth
Wu Li 9
Warrior
Ding/ Aggressor
Injury
Bing Ren Kun 2
E Void
Commander
Xin/ Heart
Open
Ding Zhen 3
Commander:
Heart at 3
Messenger:
Open at 3
Tiger
Gui/ Assistant
Delusion
Geng Dui 7
W
Void
Snake
Geng/ Pillar
Shocking
Ji Gen 8
Supreme Yin
Bing/ Ren/ Rice (F)
Death
Yi Kan 1
Harmonies
Wu/ Hero
View
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 9, Fu Tou - 辛 at 6, Id: 1054
SE Horse S SW
Shen Dun
Feng Dun
Ri Wang
ZhenZhaS
E Void
Yu Nu
Xiang Zuo
Chart Id : 1054
W
Void
Geng Xing
Xing Ge
Yue Shi
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2017 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.