Hour Day Month Year
12:00 20 07 2019
Wu
Wu
Yang Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Wei/
Wei
Goat
Yin Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-07-20 12:00
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 6, Id: 655
SE S SW
Supreme Yin
Wu Rice (F)
Bing Xun 4
Snake
Ren Pillar
Geng Li 9
Commander
Gui Heart
Wu Kun 2
Horse
E
Harmonies
Geng Hero
Yi Zhen 3
Commander:
Heart at 2
Messenger:
Open at 2
Heaven
Ji Grass
Ren Dui 7
W
Tiger
Bing Assistant
Xin Gen 8
Warrior
Yi Aggressor
Ji Kan 1
Earth
Xin Official
Gui Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 6, Id: 655
SE S SW
Long Fan
Xing Shi
Xing Wang
Gui Jia
Yu Nu
Xiang Zuo
She Jiao
Horse
E
Qi Ge
Chart Id : 655
W
Ri Wang
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.